Παπουτσάνης: Τι έδειξε το δικό της εξάμηνο… | Mikrometoxos.gr

Παπουτσάνης: Τι έδειξε το δικό της εξάμηνο…

26.09.2016 16:42

Πωλήσεις

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 8.895.715 ευρώ έναντι 7.742.427 ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015 (αύξηση κατά 14,9%). Ο κύκλος εργασιών που αφορά στην εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. το 2015 ανήλθε σε €388.607,21 ή ποσοστό 2,49% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για το ίδιο έτος. Ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε €98.027,78 ή ποσοστό μικρότερο του 1,1% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2016-30.06.2016.

Κερδοφορία

 Το μικτό κέρδος κατά τη τρέχουσα περίοδο βελτιώθηκε και ανήλθε σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,4%. Το αντίστοιχο μικτό περιθώριο κέρδους κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθε σε 28.7% έναντι 26.7% το 2015.

 Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 192,8 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι κερδών 186,2 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους €150.000, στην οποία προέβη η εταιρία (Μαρινόπουλος Α.Ε.).

 Τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη 97,5 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 έναντι κερδών 139,7 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Οι φόροι που βάρυναν το αποτέλεσμα, ύψους 95,3 χιλ. ευρώ, αφορούν αποκλειστικά αναβαλλόμενο φόρο, που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2017 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμιακά την Εταιρεία.

Λειτουργικές ροές

Οι λειτουργικές ροές ήταν αρνητικές ύψους 267,5 χιλ. ευρώ έναντι αρνητικών 562,1 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2016)

Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός την 30.6.2016 (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανέρχεται σε 7,9 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 22% του συνολικού ενεργητικού της. Την 31.12.2015 ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 6,8 εκ. ευρώ και αντιπροσώπευε το 20% του συνολικού ενεργητικού.

Χρηματοοικονομική διάρθρωση

Το σύνολο των υποχρεώσεων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια ανέρχεται σε 1,0 την 30.06.2016, έναντι 0,97 την 31.12.2015.

Κεφάλαιο κίνησης-Ρευστότητα

Το κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) την 30.06.2016 ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 την 31.12.2015.

Εκτίμηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το 2ο εξάμηνο της χρήσης

Το μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας παραμένει αβέβαιο. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Παπουτσάνης παραμένει η σημαντική δραστηριότητα της στο εξωτερικό…

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017