ΠΛΑΚΡ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη) | Mikrometoxos.gr

ΠΛΑΚΡ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)

22.07.2015 14:40
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Ορθή Επανάληψη)

Μετά την απόφαση της, από 26ης Ιουνίου 2015, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπου ενέκρινε ομόφωνα την διανομή μερίσματος 0,045 ευρώ ανά μετοχή:

 

Το μέρισμα που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 0,045 ευρώ ανά μετοχή, προερχόμενο από κέρδη της χρήσεως 2014. Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό μετά την παρακράτηση του φόρου (ν. 4172/2013), ανέρχεται 0,0405 ευρώ ανά μετοχή.

 

Ημερομηνία αποκοπής Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 27η Ιουλίου 2015 (Record Date).

 

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015. H καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.  Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μετόχων, η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. από 31 Ιουλίου 2015 έως 31  Αυγούστου 2015 , με τους παρακάτω τρόπους:

 

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με τη διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

2. Μέσω πίστωσης λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα για την είσπραξη του μερίσματος.

3. Για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.

Μετά την 31.08.2015, η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται: α) από το υποκατάστημα  Αθηνών, οδός Ορυζομύλων  3,  Αιγάλεω, τηλ. 210-5450120, β) από τα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ, τηλ. 2810-308500, fax 2810-381328.

Για την είσπραξη του μερίσματος είναι απαραίτητο οι κ.κ. Μέτοχοι να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξακρίβωση των στοιχείων του σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του μετοχολογίου.

Θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο, εφόσον προσκομίζεται εκτός των ανωτέρω, και εξουσιοδοτείται με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή.

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. χειριστές να απευθύνονται στη Διεύθυνση Θεματοφυλακής της Eurobank Ergasias ΑΕ, τηλ. 210-3704675, Πεσμαζόγλου 2-6, 101 75, Αθήνα.

Για κάθε πληροφορία, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρίας.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017