Άλλη μία εξαιρετική λογιστική κατάσταση από το ΠΛΑΙΣΙΟ (9μηνο) - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Άλλη μία εξαιρετική λογιστική κατάσταση από το ΠΛΑΙΣΙΟ (9μηνο)

03.11.2014 17:29

Δημοσίευσε και πάλι από τους πρώτους τα αποτελέσματα του 9μήνου, κερδίζοντας και πάλι τις εντυπώσεις.

ΜΕ την Καθαρή θέση στα 82,1 εκατ. ευρώ (από τα 76,8 εκατ. στις 31.12.2013) και με δείκτη δανειακής μόχλευσης κυριολεκτικά ανύπαρκτο, αφού το ταμείο του (43 εκατ. ευρώ) είναι υπερτριπλάσιο του δανεισμού του εκ 10,6 εκατ. ευρώ!!

Στα -0,47 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των -4,2 εκατ. του 2013.

Απασχολεί προσωπικό 1264 (από 1138) ατόμων και για αμοιβές κατέβαλε μόλις 440.000 ευρώ.

ΠΛΑΙΣ: Αποτιμάται σε 138,67 εκατ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 1,69.  Διαπραγματεύεται στα 6,2800 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 5,5100 – 7,9800 ευρώ…

ΔΙΕΤΙΑ: Με τον μέσο όρο στα 5,8100 ευρώ και στο +133% από πρόπερσι ίδια ημερομηνία (στα 2,7000 τότε). Με την ονομαστική αξία του τίτλου στο 0,3200 και την λογιστική του στα 3,7200 ευρώ.

ΠΛΑΙΣΙΟ: Στα 9,73 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του και +11% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν σε 213,3 από 197,7 εκατ. ευρώ στο 2013.

Στα 131,65 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού, με τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία σε 29,4 εκατ. ευρώ από τα 30,55 εκατ. ευρώ στο 2013.’Αυλα περιουσιακά στοιχεία μόλις 0,77 εκατ. ευρώ. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5,7 εκατ. ευρώ.

ΠΛΑΙΣΙΟ(Ι): Αποθέματα: 31,6 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες 14,6 εκατ. ευρώ (από 16,5 εκατ.) Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 49,64 εκατ. ευρώ .(*Ταμειακά διαθέσιμα 43 εκατ. ευρώ.). Στα 49,56 εκατ. οι υποχρεώσεις του ομίλου.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5,64 εκατ. Προβλέψεις – λοιπές μακροπρόθεσμες 4,78 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4,98 εκατ. ευρώ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 34,15 εκατ. ευρώ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017