ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

 

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

 

Περιορισμένη υποχώρηση Πωλήσεων με ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Διάθεση υπερβάλλουσας ρευστότητας στους μετόχους.  Πωλήσεις μειωμένες σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, που υπερβαίνουν τα € 70 εκ.  Θετική λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στα € 3,3 εκ.  Υποχώρηση της κερδοφορίας προ φόρων σε επίπεδο πάνω των € 2,5εκ.  Ταμειακά διαθέσιμα πλέον των € 36 εκ. και καθαρή ρευστότητα πλέον των € 28 εκ.  Επιταχυνόμενη συρρίκνωση του δείκτη δανειακής μόχλευσης (Ξένα / Ίδια Κεφάλαια) στο 0,49 από 0,60

 

 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ύψους 50 λεπτών ανά μετοχή. Αθήνα, 22 Μαΐου 2015: Η “Πλαίσιο” ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2015 – 31.03.2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής: 01.01-31.03.2015 01.01-31.03.2014 +/- Ενοποιημένα στοιχεία (Χιλ. € ) Πωλήσεις 70.287 72.797 (3,4%) EBITDA 3.261 4.746 (31,3%) Περιθώριο EBITDA (%) 4,64% 6,52% (1,88) Κέρδη Προ Φόρων 2.519 3.757 (33,0%)

 

Καθαρά Κέρδη 1.802 2.721 (33,8%) Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0816 0,1232 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα* 36.200 45.115 (19,8%) Σύνολο Δανείων* 8.187 9.979 (18,0%) Καθαρός Δανεισμός* (28.013) (35.136) (20,3%) Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις* 25.833 32.927 (21,5%) *: Τα στοιχεία για το 2014 αφορούν την 31η Δεκεμβρίου

 

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών και τις συζητήσεις με τους θεσμικούς εταίρους της χώρας για την οριστική διευθέτηση του Χρέους, γεγονότα που επέφεραν σχετική αναμονή στις καταναλωτικές διαθέσεις των Ελλήνων, η Πλαίσιο επέτυχε να διατηρήσει σχεδόν σταθερές τις πωλήσεις της σε επίπεδο άνω των € 70 εκ.. Καθόσον η μεσοπρόθεσμη στόχευσή μας έχει ως βάση τη συνεχή ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου, τα σχετικά κόστη επέκτασης, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα του κόστους πωληθέντων σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο, είχαν ως συνέπεια οι βασικοί αποτελεσματικοί λογαριασμοί να υποχωρήσουν.

 

 

Ωστόσο, καθόσον η χρονική βάση σύγκρισης είναι η πλέον περιορισμένη, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα για την τάση σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι επιδόσεις του Ομίλου ήταν συνεπείς σε σχέση με τις εκτιμήσεις μας, βάσει των δραστικών μεταβολών στην καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών, που είχε διαφανεί ήδη από τους τελευταίους μήνες του 2014. Για το υπόλοιπο της χρήσης 2015 θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο εθνικό επίπεδο αλλά και, κυρίως, στο προϊοντικό μίγμα που συνθέτει τις πωλήσεις της Πλαίσιο, με στόχο να παρεμβαίνουμε άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να βελτιστοποιούμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων μας και να περιορίζουμε τις όποιες επιπτώσεις από το αντίξοο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το σημαντικότερο όμως γεγονός για την Πλαίσιο ήταν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για επιστροφή μέρους της υπερβάλλουσας ρευστότητάς της στους μετόχους της. Η Διοίκηση εκτίμησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου είναι εξαιρετικά υψηλά σε σχέση τόσο με τις κεφαλαιακές της ανάγκες για τα επόμενα έτη όσο και, κυρίως, σε σχέση με την αποδεδειγμένη ικανότητα της Εταιρίας να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές και επομένως να ενισχύει τα κεφάλαιά της. Επομένως η διατήρηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης σε τόσο υψηλά επίπεδα θα οδηγούσε σε απόκλιση από την αρχή της βελτιστοποίησης της χρηματοοικονομικής της μόχλευσης, κατάσταση που δεν θα ικανοποιούσε την αρχή της μεγιστοποίησης του οφέλους των μετόχων. Εκτιμούμε δε ότι, τα αποτελέσματα της ενέργειας αυτής θα φανούν άμεσα στην τρέχουσα χρήση 2015, με τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της Πλαίσιο».

 

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε: «Οι εξαιρετικές συγκυρίες του Ψηφιακού Σήματος και της Ψηφιακής Αλληλεγγύης που δημιούργησαν σημαντικό όγκο πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο, ίσχυαν μόνο για τις μικρές πόλεις της Ελλάδας, κατά συνέπεια το Πλαίσιο δεν επωφελήθηκε από αυτό το μεγάλο κύμα αγορών, μιας που το δίκτυο μας είναι στημένο μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ανεξάρτητα των συγκυριών που επηρεάζουν την αγορά μέχρι και Ιούλιο, το Πλαίσιο το 2015, όπως κάθε χρόνο, ξεκινά ένα κύμα ενεργειών ανάπτυξης. Αυτές είναι οι εξής: – άνοιγμα νέου superstore στην Αθήνα μεγέθους 2.000 τμ, – αλλαγή concept σε όλα τα καταστήματα με έμφαση στην προβολή των τεχνολογιών του 2015, και – τρίτο κύμα επένδυσης σε τεχνολογικές πλατφόρμες προσωποποίησης και cross-channel CRM, που θα βελτιώσουν ακόμα παραπάνω το επίπεδο εξυπηρέτησης και σε εταιρίες και σε ιδιώτες καταναλωτές».

* ,