ΠΛΑΙΣΙΟ: Τι εξαιρετικά μεγέθη έδειξε το 12μηνο…

ΠΛΑΙΣΙΟ: Δημοσίευσε και πάλι από τους πρώτους τα αποτελέσματα κερδίζοντας εκ νέου τις εντυπώσεις και την αναγνώριση των συνειδητοποιημένων επενδυτών. (Οι υπόλοιποι, απλά δεν ασχολούνται με τέτοιες μικρολεπτομέρειες!!!).  
ΜΕ την Καθαρή θέση στα 88,46 εκατ. ευρώ (από τα 76,78 εκατ. στις 31.12.2013) και με δείκτη δανειακής μόχλευσης κυριολεκτικά ανύπαρκτο, αφού το ταμείο του (45,11 εκατ. ευρώ) είναι υπερτριπλάσιο του δανεισμού του εκ 10 εκατ. ευρώ!!
Στα +2,34 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των +12,25 εκατ.του 2013. Απασχολεί προσωπικό 1287 (από 1175) ατόμων και για αμοιβές κατέβαλε μόλις 612 χιλ. ευρώ.
ΠΛΑΙΣ: Αποτιμάται σε 130,3 εκατ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 1,48. Διαπραγματεύεται στα 5,9000 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 4,9900 – 7,9800 ευρώ… Με  την λογιστική του αξία στα 4,0000 ευρώ.
ΠΛΑΙΣΙΟ: Στα 16,15 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του και +12,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν σε 297,55 από 282,7 εκατ. ευρώ στο 2013. 

Στα 141,8 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού, με τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία σε 28,8 εκατ. ευρώ από τα 30,55 εκατ. ευρώ στο 2013.’Αυλα περιουσιακά στοιχεία μόλις 0,73 εκατ. ευρώ. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5,53 εκατ. ευρώ.

ΠΛΑΙΣΙΟ(Ι): Αποθέματα: 39,5 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες 19,6 εκατ. ευρώ (από 16,5 εκατ.) Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 47,68 εκατ. ευρώ .(*Ταμειακά διαθέσιμα 45,11 εκατ. ευρώ.). Στα 53,33 εκατ. οι υποχρεώσεις του ομίλου.
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5,64 εκατ. Προβλέψεις – λοιπές μακροπρόθεσμες 4,71 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4,33 εκατ. ευρώ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 38,64 εκατ. ευρώ.

KAI ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,5000 ΕΥΡΩ ανά μετοχή…

Από την εφημερίδα το ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”