ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Σχολιασμός για τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Σχολιασμός για τα αποτελέσματα της χρήσης 2014

31.03.2015 09:41

Δελτίο Τύπου – Σχολιασμός για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα της χρήσης 2014 (Ορθή Επανάληψη)

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ A.B.E.E. δημοσίευσε την 31η  Μαρτίου 2015 τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014.

Ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης κατά τη χρήση 2014 αυξήθηκε κατά 7,1% και ανήλθε σε 17,2 εκατ. ευρώ έναντι 16,0 εκατ. ευρώ το 2013.  Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον η Εταιρεία πέτυχε για 4η συνεχόμενη χρονιά την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της και την βελτίωση της κερδοφορίας της προ αναβαλλόμενων φόρων.  Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 7,0 εκατ. Ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 41% του συνολικού κύκλου εργασιών έναντι 39% πέρυσι.

Οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων της Εταιρείας κατά το έτος 2014 αναπτύχθηκαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω της ανάπτυξης που παρουσίασε ο εν λόγω κλάδος στην Ελλάδα αλλά και της αύξησης του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα.  Στην παραπάνω αύξηση σημαντική συνεισφορά είχαν  και οι εξαγωγές λόγω νέας συνεργασίας με εταιρεία-ηγέτη της παγκόσμιας ξενοδοχειακής αγοράς. Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν το 22% του κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων αντιπροσωπεύουν το 24% ενώ οι παραγωγές για τρίτους το 54% του κύκλου εργασιών.

Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση ανήλθε σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. τη χρήση 2013 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11% που οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών, την σημαντική αύξηση παραγωγικότητας, αλλά και της συνεχιζόμενης προσπάθειας ελέγχου και περιορισμού του παραγωγικού κόστους.

Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης ανήλθαν κατά τη χρήση 2014 σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 3.4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση λόγω μεταβλητών προς το κύκλο εργασιών δαπανών.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη 134 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 84 χιλ. ευρώ το 2013. Τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημίες 68 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 111 χιλ. ευρώ το 2013. Οι φόροι που βάρυναν το αποτέλεσμα, ύψους 203 χιλ. ευρώ, αφορούν αποκλειστικά αναβαλλόμενο φόρο, που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2015 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμιακά την Εταιρεία.

Η εταιρεία έχει πλέον εδραιώσει τη θέση της ως σημαντικός παραγωγός σαπώνων και καλλυντικών αλλά και ξενοδοχειακών προϊόντων τόσο στην ευρωπαϊκή αλλά και στη διεθνή αγορά, παράγοντας προϊόντα για πολυεθνικές εταιρείες του χώρου. Στόχος της διοίκησης παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών μέσω διεύρυνσης των υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και επίτευξης νέων, ενίσχυσης των πωλήσεων επώνυμων προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδας με παράλληλο έλεγχο του κόστους και των δαπανών.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017