Οι εξολοθρευτές των μετοχών τους με την εγκληματική αδιαφορία τους | Mikrometoxos.gr

Οι εξολοθρευτές των μετοχών τους με την εγκληματική αδιαφορία τους

29.11.2016 00:10

ΜΙΝΕΡΒΑ: Αποτιμάται σε… 297,6 χιλ. ευρώ στη τιμή του… 0,0480 ευρώ… Καθ’όλη την διάρκεια του 11μήνου έχει κινηθεί στο εύρος… 0,0440 (εδώ είναι τώρα) και 0,0550 ευρώ με 107 χιλ. τμχ τζίρου ούτε καν 550 ευρώ!! 

Στο πρώτο εξάμηνο ο κύκλος εργασιών του Οµίλου διαµορφώθηκε στο ποσό των € 6.2 εκατ. έναντι € 5.6 εκατ. την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο αυξηµένος κατά € 556 χιλ. ή 9,86 %.

Το Ποσοστό Μικτού κέρδους εκµετάλλευσης για την Εταιρεία διαµορφώθηκε στο 39,4% έναντι 39,1% της προηγούµενης περιόδου, ενώ του Οµίλου διαµορφώθηκε στο 41,4% έναντι 40,5 % της αντίστοιχης περιόδου του προηγούµενου έτους. Η αύξηση του ποσοστού µικτού κέρδους της Εταιρείας οφείλεται κυρίως στη σταδιακή επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της διοίκησης για µείωση του κόστους παραγωγής.

Έξοδα ∆ιοίκησης: Τα έξοδα ∆ιοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € 511 χιλ. έναντι ποσού € 601 χιλ. πέρυσι παρουσιάζοντας µείωση κατά € 90 χιλ., ενώ σε επίπεδο Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των € 668 χιλ. έναντι ποσού € 769 χιλ. πέρυσι παρουσιάζοντας µείωση κατά € 101 χιλ…

Related image

Το ΕΒΙΤDΑ σε επίπεδο Οµίλου ανέρχονται στα € 58 χιλ. έναντι € -300 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας διαµορφώθηκαν στα € 128 χιλ. έναντι € -209 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους.

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα: Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Εταιρείας και του Οµίλου διαµορφώθηκαν στο πόσο των € 433 χιλ. και € 444 χιλ. έναντι € 455 χιλ. και € 466 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Τα µειωµένα χρηµατοοικονοµικά έξοδα οφείλονται κυρίως στη µείωση του επιτοκίου δανεισµού από ορισµένες συνεργαζόµενες Τράπεζες.

Image result for μινερβα ανδρικα εσωρουχα

Ζηµιές µετά Φόρων: Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους της Εταιρείας βελτιώθηκαν κατά € 410 χιλ. και διαµορφώθηκαν σε ζηµία € -522 χιλ. για την τρέχουσα περίοδο έναντι ζηµίας € -932 χιλ. την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους του Οµίλου βελτιώθηκαν κατά € 382 χιλ. και διαµορφώθηκαν σε ζηµία € -621 χιλ. για την τρέχουσα περίοδο έναντι ζηµίας € -1.003 χιλ. την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής 4,87 εκατ. ευρώ…

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  157 χιλ.ευρώ…

Αριθµός Ατόµων Μισθωτοί 189 από 186 Ηµεροµίσθιοι 177 από 177 — Σύνολο 366 από 363 άτομα

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017