ΟΤΕ: Χαίρεσαι να διαβάζεις τις Λογιστικές Καταστάσεις του…

OTE: Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 680,8 το Α΄εξάμηνο του 2015, αυξημένα κατά 13,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από τα παρακάτω: 
 
1. Κόστος προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης ύψους Ευρώ 78,5 2. Αύξηση κατά 3,7% των αποδοχών προσωπικού 3. Αύξηση κατά 3,0% των αποσβέσεων και απομειώσεων 4. Αύξηση κατά 51,2% των εξόδων προμηθειών και Αύξηση κατά 80,7% του κόστους εμπορευμάτων. 
 
ΟΤΕ[Ι]: Χαίρεσαι να διαβάζεις τις Λογιστικές Καταστάσεις του, πληρέστατες και 100% εύχρηστες. Στα αχνάρια του και αρκετές ακόμη εισηγμένες…Υπάρχουν όμως πολλές που… Σου βγάζουν την ψυχή ανάποδα… Σου βάζουν τόσα… εμπόδια για να σε αναγκάσουν να πας… παρακάτω. Αλλά θα τις ξεμπροστιάζουμε!
 
ΟΤΕ[ΙΙ]: Ο φόρος εισοδήματος (έξοδο) του Ομίλου ανήλθε σε 66,8 εκατ. ευρώ για το Α΄εξάμηνο του 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 9,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
 
Οι καθαρές ταμειακές ροές του Ομίλου από λειτουργικές δραστηριότητες για το Α΄ εξάμηνο του 2015 αυξήθηκαν κατά 71,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης και ανήλθαν σε 426,9 εκατ. ευρώ.. 
οτε2
 
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις μειωμένες καταβολές για προγράμματα πρόωρης αποχώρησης, για φόρους εισοδήματος και για τόκους και συναφή έξοδα.
 
ΟΤΕ[ΙΙΙ]: Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2015, ανήλθε σε Ευρώ 2.148,1 έναντι Ευρώ 2.638,5 την 31 Δεκεμβρίου 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,6%. 
 
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (έντοκα δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία) την 30 Ιουνίου 2015 ανήλθε σε 1,06 δισ. ευρώ έναντι των 1,12 δισ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2014, σημειώνοντας μείωση κατά 6,1%. Ο ΔΔΜ στο μισό της μονάδας πλέον!!
Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ και των ανώτατων δ/ντικών στελεχών (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία ανάλογα με την περίπτωση), οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα του Α΄εξαμήνου 2015 ανήλθαν σε 3 εκατ. ευρώ. Και έρχεται… η ΦΡΙΓΟ για να χρεώσει… 1,8 εκατ. ευρώ!!
ΑΠΟ ΤΟ “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ” του Σαββάτου