ΟΤΕ: Μικρά και ενδιαφέροντα στοιχεία, με σημασία…

Μας άρεσε το τρίμηνό του, ο ισολογισμός του οργανισμού είναι πολύ στέρεος και κάθε νέος απολογισμός είναι και καλύτερος από τον προηγούμενο σε δείκτες κλειδιά… Ειδικά όσον αφορά την δανειακή μόχλευσή του, όπου παρατηρείται απίστευτα θετική μεταβολή… 
 
ΣΤΙΣ 31.12.2014 ο δανεισμός του βρισκόταν στα 2.638,5 εκατ. και τρεις μήνες αργότερα βρισκόταν στα 2.180,5 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 458 εκατ. Με τον ΔΔΜ στο 0,53.
 
ΤΑ Ιδια κεφάλαια ανήλθαν στη λήξη του πρώτου τριμήνου σε 2,166 δισ., με τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1,027 δισ. ευρώ.
 
ΟΤΕ: Καθαρή θέση στις 31.12.2011 στα 1,38 δισ. ευρώ. Στα 1,62 δισ. ένα χρόνο αργότερα. Στις 31.12.2013 στα 1,92 δισ. ευρώ και στις 31.12.2014 στα 2,122 δισ. ευρώ…

Τραπεζικός δανεισμός 4,9 δισ. – 4,05 δισ., 2,95 δισ. και 2,64 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Στα 2,185 δισ.ευρώ τώρα…
 
ΔΕΙΚΤΗΣ δανειακής μόχλευσης στο 3 (2011). Μετά στο 1,8 (2012) και στο 0,78 το 2013. Τώρα… 0,53. 
Το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ κατά την 31 Μαρτίου 2015 και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε Ευρώ 1.387,1 και διαιρείται σε 490.150.389 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,83 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή.
Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο κατά την 31 Μαρτίου 2015 και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε Ευρώ 496,7.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας την 31 Μαρτίου 2015 και 2014, καθώς και την 31 Δεκεμβρίου 2014, ήταν:
                                               ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31 Μαρτίου      2015             22.089       8.921
31 Δεκεμβρίου 2014             22.144       6.924
31 Μαρτίου      2014             22.769       6.868
Μέχρι την 19 Σεπτεμβρίου 2010, οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονταν και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με την μορφή Αμερικανικών Αποθετηρίων Τίτλων (ADR).
Σε συνέχεια της εξόδου από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι Αμερικανικοί Αποθετήριοι Τίτλοι του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στην αμερικανική εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC).
Οι Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι (GDRs) του ΟΤΕ είναι επίσης εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.