ΟΤΕ: Κι άλλα πολλά μικρά και ενδιαφέροντα… | Mikrometoxos.gr

ΟΤΕ: Κι άλλα πολλά μικρά και ενδιαφέροντα…

14.08.2016 16:12

Οι αμοιβές των μελών του Δ. Σ. και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα του α’ 6μήνου 2016, ανήλθαν σε 5,0 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία ανάλογα με την περίπτωση) για το πρώτο εξάμηνο του 2016 (πρώτο εξάμηνο 2015: 3,0 εκατ. ευρώ).

  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Τo σημαντικότερo γεγονός που πραγματοποιήθηκε μεταγενέστερα της 30 Ιουνίου 2016, είναι το ακόλουθο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ Στις 22 Ιουνίου 2016, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την εφαρμογή προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, που απευθυνόταν κυρίως στους εργαζόμενους που πλησιάζουν σε ηλικία συνταξιοδότησης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου 2016, οπότε και οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι αποχώρησαν από την Εταιρεία. Το σχετικό κόστος ανήλθε σε Ευρώ 29,9 (προ φόρων) και θα συμπεριληφθεί στην ενοποιημένη και εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 2016.

  • ΕΥΡΟΣ Επισκόπησης ΕΛΕΓΚΤΟΥ:

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

  • Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2016 και 2015, καθώς και την 31 Δεκεμβρίου 2015, ήταν:  30 Ιουνίου 2016: 21.497 ====  31 Δεκεμβρίου 2015: 21.573 ==== και 30 Ιουνίου 2015: 21.713

Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό %

Ελληνικό Δημόσιο 29.409.027    6,00%

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αναφέρεται μόνο στη μεταβίβαση του 4% από το Ελληνικό Δημόσιο) 19.606.015    4,00%

DEUTSCHE TELEKOM AG 196.060.156   40,00%

Θεσμικοί επενδυτές 211.532.331    43,16%

Ιδιώτες επενδυτές 32.181.600    6,56%

Ίδιες μετοχές 1.361.260    0,28%

ΣΥΝΟΛΟ 490.150.389   100,00%

  • ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές του Ομίλου ανέρχονται σε Ευρώ 333,7 κατά την 30 Ιουνίου 2016 (31 Δεκεμβρίου 2015: Ευρώ 352,2), εκ των οποίων ποσό Ευρώ 330,7 προέρχεται από την TELEKOM ROMANIA (31 Δεκεμβρίου 2015: Ευρώ 349,2) και αντιπροσωπεύουν το 45,99% επί των ιδίων κεφαλαίων της, το οποίο ανήκει στο Ρουμανικό Δημόσιο.

  • Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο –  Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο  Υ Π Ε Ρ  Τ Ο  Α Ρ Τ Ι Ο

Το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ κατά την 30 Ιουνίου 2016 και την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 1.387,1 και διαιρείται σε 490.150.389 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,83 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Το αποθεματικό υπέρ το άρτιο κατά την 30 Ιουνίου 2016 και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε Ευρώ 496,2 και Ευρώ 496,3 αντίστοιχα.

  • Από τον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται ότι ο δείκτης μόχλευσης μειώθηκε σημαντικά το 2016 σε σύγκριση με το 2015 κυρίως λόγω της μείωσης του καθαρού δανεισμού:

ΟΜΙΛΟΣ 30 Ιουνίου 2016  και 31 Δεκεμβρίου 2015

Δάνεια 1.779,2  από 2.189,1

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (1.035,4) (1.322,5)

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (7,4) (6,8)

Καθαρός δανεισμός 736,4 από 859,8

Ίδια κεφάλαια 2.590,5 από  2.609,2

Δείκτης μόχλευσης 0,28x από 0,33x

………………….

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

  Τελευταίων 7 ημερών 8,400 8,780 1,29 1.777.055 4.256 15.330.705
  Τελευταίων 30 ημερών 8,240 9,090 3,84 7.570.177 17.040 65.615.333
  Τελευταίων 3 μηνών 7,410 9,710 -5,98 35.354.450 60.685 307.374.464
  Τελευταίων 6 μηνών 6,750 9,710 25,91 82.778.194 133.853 677.249.122
  Τελευταίων 12 μηνών 6,550 9,710 14,27 173.208.222 275.465 1.431.465.779
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017