ΟΤΕ: Εκλογικεύεται η αποτίμησή του στο ταμπλό... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΟΤΕ: Εκλογικεύεται η αποτίμησή του στο ταμπλό…

08.01.2015 13:15

Με την Καθαρή θέση στα 2,075 δισ. ευρώ (από τα 1,92 δισ. στις 31.12.2013) και με δείκτη δανειακής μόχλευσης 0,69 και διαρκώς βελτιούμενο, αρκεί να αναλογισθούμε ότι πριν 3 χρόνια ξεπερνούσε το 2…

 

Στο ταμείο του υπάρχουν διαθέσιμα 1,31 δισ. ευρώ [30.9.2014] και ο δανεισμός του ανήλθε στις 30.9.2014 στα 2,74 δισ. ευρώ έναντι των 2,95 δισ. στις 31.12.2013.  Στα 519,6  εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των 733,7 εκατ. του 2013.

 

Αποτιμάται σε 4,2 δισ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 2. Διαπραγματεύεται στα 8,6000 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 8,1000 – 13,2000 ευρώ…

 

12ΜΗΝΟ: Με τον μέσο όρο στα 10,7600 ευρώ και στο -22,22% από πέρυσι ίδια ημερομηνία (στα 11,2500 τότε). Με την ονομαστική αξία του τίτλου στα 2,8300 και την λογιστική του στα 4,2300 ευρώ.

 

Στα 194,2 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του από τα 476,5 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ οι πωλήσεις σε 1,914 δισ. από 1,97 εκατ. ευρώ στο 2013. Με ebitda 1,041 δισ. (1,057 εκατ. πέρυσι).

 

Στα 7,41 δισ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού, με τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία σε 3,11 δισ. ευρώ από τα 3,28 δισ. ευρώ στο 2013.

 

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 1,44 δισ. ευρώ. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 564,3 εκατ. ευρώ.

 

Αποθέματα: 107,3 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες 693,7 εκατ. ευρώ. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 221,5 εκατ. ευρώ .(*Ταμειακά διαθέσιμα 1,31 δισ. ευρώ.). Στα 4,95 δισ. οι υποχρεώσεις του ομίλου.

 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2,23 δισ. Προβλέψεις – λοιπές μακροπρόθεσμες 587 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,51 δισ. ευρώ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 1,61 δισ. ευρώ.

 
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: 0,3982 ευρώ έναντι 0,9722 [είχε έκτακτα και μη επαναλαμβάνομενα κέρδη] πέρυσι… Απασχολεί προσωπικό 22.093 (από 24.896 πέρυσι τέτοια περίοδο) ατόμων και για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικά στελέχη κατέβαλε 4,8 εκατ. ευρώ.

 

—————–

Κάτι οι αναλυτές με τιμές στόχου εξωπραγματικούς , κάτι και οι χάρακες που σιγόνταραν και έφθασαν την τιμή στα 13 και βάλε ευρώ, στην κφση των 6,5 δισ. ευρώ(!!)… Αλλά η αγορά στο τέλος βάζει τα πράγματα στη θέση τους…

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017