ΟΠΑΠ: Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις χρήσης 2014 – Εξέλιξη – Μεταβολές οικονομικών μεγεθών, Επιδόσεις

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις χρήσης 2014

 

Εξέλιξη – Μεταβολές οικονομικών μεγεθών, Επιδόσεις

 

Σε επίπεδο Ομίλου, τα οικονομικά μεγέθη, του οποίου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα μεγέθη της μητρικής εταιρείας, έχουν ως ακολούθως:

 

1. Ο Kύκλος Eργασιών (από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στο έτος 2014) ποσού € 4.259.072 χιλ. έναντι του Κύκλου Εργασιών το έτος 2013 ποσού € 3.711.059 χιλ. παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 14,77%, η οποία αντανακλά κυρίως: α) την εισαγωγή των λαχείων ΕΘΝΙΚΟ, ΛΑΙΚΟ και ΣΚΡΑΤΣ με κύκλο εργασιών ποσού € 292.025 χιλ. λόγω της αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. από 19.06.2014, β) την μείωση των πωλήσεων του παιχνιδιού ΚΙΝΟ κατά 1,56%, γ) την αύξηση των πωλήσεων στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (επίγειο και online) κατά 21,03% (διεξαγωγή του Παγκόσμιου ΟΠΑΠ Κυπέλλου Ποδοσφαίρου κατά την θερινή περίοδο 2014), δ) την αύξηση στο ΤΖΟΚΕΡ κατά 28,48% και ε) την μείωση των παιχνιδιών GO LUCKY & MONITOR GAMES κατά 20,64%.

2. Η αύξηση σε ποσοστό 22,40% στα Μικτά Κέρδη (ποσού € 423.920 χιλ. έναντι € 346.350 χιλ. το έτος 2013).

 

3. Ο Φόρος επί των Καθαρών Εσόδων ανήλθε στο ποσό των € 391.924 χιλ. έναντι € 345.401 χιλ. το έτος 2013 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,47% ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο 4093/12 επιβάλλεται από 01.01.2013 με συντελεστή 30% επί των Καθαρών Εσόδων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών παικτών).

 

4. Τα Κέρδη προ Φόρων παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 62,75% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 305.579 χιλ. έναντι € 187.756 χιλ. τη χρήση 2013.

 

5. Τα Καθαρά Κέρδη Μέτα Φόρων ποσού € 199.224 χιλ. έναντι € 141.115 χιλ. της χρήσης 2013 παρουσίασαν αύξηση 41,18%.

6. Τα Κέρδη Νικητών και το Κόστος Παροχής Υπηρεσιών ανήλθαν στο ποσό των € 2.881.392 χιλ. και € 578.050 χιλ. αντιστοίχως έναντι € 2.491.136 χιλ. και € 528.172 χιλ. το έτος 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,67%, και 9,44% αντίστοιχα.

 

7. Τα Λειτουργικά Κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) ποσού € 346.519 χιλ. έναντι € 221.712 χιλ. τη χρήση 2013, αύξηση σε ποσοστό 56,29%.

 

8. Τα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης καθώς και τα Άλλα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 135.243 χιλ. έναντι € 151.593 χιλ. τη χρήση 2013, παρουσιάζοντας μείωση 10,79%. Μείωση κατά 12,28% εμφανίζουν τα έξοδα διάθεσης τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν στη μητρική εταιρεία.

 

9. Τα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα παρουσίασαν μείωση κατά 85,25% (σημείωση 11.33).

 

10. Οι ταμειακές ροές του Ομίλου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τις ταμειακές ροές της μητρικής εταιρείας:

 

α) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στη χρήση 2014 αυξήθηκαν κατά 3,53% ποσοστό χαμηλότερο του ποσοστού αύξησης των λειτουργικών κερδών προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (56,29%), στο ποσό των € 283.529 χιλ. έναντι € 273.874 χιλ. της χρήσης 2013.

b) Στη χρήση 2014 οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ποσού € 27.932 χιλ. αντανακλούν κυρίως στην αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (€ 49.210 χιλ.) και πρώτης ενοποίησης της PAYZONE A.E.(€ 3.709 χιλ.).

 

Στην αντίστοιχη περίοδο 2013 οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ποσού € 130.181 χιλ. αντανακλούν κυρίως:

 

i) εισροή από δεσμευτικές καταθέσεις ποσού € 95.710 χιλ.,

 

ii) εκροή ποσού € 128.640 χιλ. ως συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο συγγενούς εταιρείας (αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD προκειμένου αυτή με τη σειρά της να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην Ελληνικά Λαχεία στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 67%) και € 23.342 χιλ. για αγορά εξοπλισμού και κεφαλαιοποιημένους τόκους του ομολογιακού δανείου,

 

iii) πληρωμή του υπόλοιπου ποσού των € 86.025 χιλ. (που καταβλήθηκε το Νοέμβριο 2013) για την άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 35.000 παιγνιομηχανημάτων και

 

iv) εισροές από καταβολή πιστωτικών τόκων ποσού € 12.157 χιλ.

 

γ) Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 261.998 χιλ.

* ,