ΟΠΑΠ: Η σχέση Ev/ebitda για το 2104 στο 7,5.

ΟΠΑΠ: Σημαντική άνοδο σημείωσαν στο 2014 τα μεγέθη του τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και κύκλου εργασιών, υπερβαίνοντας όλες τις εκτιμήσεις. Η σχέση Ev/ebitda για το 2104 στο 7,5.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 4,26 δισ. ευρώ από τα 3,71 δισ. ευρώ του 2013, τα EBITDA ανήλθαν σε 346,5 εκατ. ευρώ, έναντι 221,7 εκατ. ευρώ πέρυσι και τα κέρδη σε 195 εκατ. ευρώ από 141,1 εκατ. του 2013.

ΟΠΑΠ(Ι): Η καθαρή θέση στα 1,17 δισ. ευρώ [από 1,12 δισ.], με μηδενικές τις δανειακές υποχρεώσεις και με ταμειακά διαθέσιμα 291,5 εκατ. ευρώ.

Απασχολεί προσωπικό 728 ατόμων (913 πέρυσι) και για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 6,2 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις σε 92,25 εκατ. ευρώ από 34,9 εκατ. ένα χρόνο πριν.

ΟΠΑΠ(ΙΙ): Με την λογιστική αξία της μετοχής του στα 3,6700 ευρώ. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν θετικές κατά 283,4 εκατ. ευρώ έναντι των θετικών κατά 273,9 εκατ. του 2013…

Αποτιμάται σε 2,68 δισ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 2,23. Διαπραγματεύεται στα 8,3900 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 6,75  και 13,65 ευρώ. Στο -5,73% από την αρχή του 2015 με τον γ.δ. στο -6,47%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την έγκριση διανομής συνολικού μερίσματος χρήσης 2014 εκ 0,4517 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου (συνολικού ποσού  144 εκατ. ευρώ), στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.