ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ- Ενεργητικό + Παθητικό 31.3. 2015 και Θετική καθαρή θέση... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ- Ενεργητικό + Παθητικό 31.3. 2015 και Θετική καθαρή θέση…

30.05.2015 19:23

ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 42.760.061
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.392.000
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 422.162
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.576.539
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 100.109.093
Αποθέματα 9.576.912
Απαιτήσεις από πελάτες 33.511.752
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26.178.208
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 861.907

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 226.388.633 

———-ο———

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μετοχικό Κεφάλαιο 61.270.555
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -50.306.882
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α) 10.963.673
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 11.697.651
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 22.661.324


Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 120.419.418
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 13.103.287
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 36.484.800
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 33.719.805

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 203.727.309 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017