ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ: Mε γεμάτα ταμεία, κερδοφόρος και μηδενικό δανεισμό… (P/bv 0,35)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 6 εκατ. ευρώ και P/bv 0,35…

ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 11,8 εκατ. από 20,3 εκατ.

ΚΕΡΔΗ: 444 χιλ. ευρώ από 452 χιλ. ευρώ.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΜΗΔΕΝ

ΙΔΙΑ Κ/Φ: 17 εκατ. από 16,5 εκατ. ευρώ…

P/BV: 0,35…

Ταμειακά διαθέσιμα κ΄ισοδύναμα λήξης περιόδου: 6,06 εκατ. από 3,08 εκατ. ευρώ…

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: 1,3 εκατ. από 5,77 εκατ. ευρώ.

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης:  –

____________________

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2016: Μόλις 56 χιλ τμχ… συνολικής αξίας ούτε καν 45 χιλ. ευρώ…

Ξεκίνησε στα 0,7200 και τώρα στα 0,7170 ευρώ.