ΟΛΠ- 6μηνο: Δέσμιος του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας…

ΟΛΠ- ΕΞΑΜΗΝΟ:

Αποθέματα: 2,13 εκατ. από 2,2 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 22,1 εκατ. από 20,34 εκατ. ευρώ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 173,12 εκατ. από 174,3 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 71,5 από 75,5 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 9 εκατ. από 6 εκατ. ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 56,8 εκατ. από 62,5 εκατ. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες:  Αρνητικές 2,67 εκατ. από θετικές 11,38 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 46,16 εκατ. από 48,7 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ:  1,61 εκατ. ευρώ από 7,63 εκατ. ευρώ. ΕΒΙΤDA: 8,52 εκατ. από 17,4 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ:514 χιλ. ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : 1091 από 1121 άτομα.

Η εταιρεία αποτιμάται σε 300 εκατ. ευρώ στη τιμή των 12,00 ευρώ. Χαμηλά – Υψηλά 2016: 9,80 – 14,78  ευρώ. Συναλλαγές 2016: Ουσιαστικά 1,45 εκατ. τμχ (μέσος όρος 8000 τμχ). Ξεκίνησε την χρονιά στα 13,88 ευρώ (-13,5%).

PRICE/Book value: 1,73 (πλασματική, λόγω χαμηλής αποτίμησης ΠΑΓΙΩΝ στοιχείων) ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:0,46 (πλασματικός λόγω “ανακριβούς” καθαρής θέσης). P/E: (6μηνο) 186. EV/EBITDA: 38 (εξάμην0). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: “Πάσχει” από κέρδη+ κύκλο εργασιών κι αυτό έχει τις επιπτώσεις του στην αντιμετώπιση της μετοχής από την αγορά…