ΟΛΠ: Εντυπωσιακές προοπτικές ικανές να απογειώσουν το πρώτο λιμάνι

Το 2014, τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 6.76 εκατ. ευρώ έναντι των 8.04 εκατ. του 2013, ως αποτέλεσμα και της αρνητικής συγκυρίας (Συρία, Ουκρανία, Β. Αφρική, Μέση Ανατολή κ.λπ.), η οποία επηρεάζει τα μεγέθη του χώρου των θαλασσίων μεταφορών, για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Σημειώνεται ότι το 2013 καταργήθηκαν με νόμο όλα τα προνόμια του Οργανισμού, ενώ στον ισολογισμό του 2014 συμπεριελήφθησαν λογιστικά όλα τα εκκρεμή μεγέθη (απαιτήσεις, κτίρια, επισφαλή κλπ.) από διάφορες αιτίες δεκαετιών.

Σε ότι αφορά τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 8.9 εκατ. ευρώ έναντι 11.8 εκατ. ευρώ του 2013, το μικτό κέρδος εμφάνισε αύξηση 3,3% στα 23 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση 4%, στα 104.3 εκατ. ευρώ.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της περιόδου παρέμειναν σχεδόν σταθερά έναντι του 2013, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,76% και οι παροχές τρίτων μειώθηκαν κατά 9,40%, ενώ τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού ανήλθαν στις 31.12.2014 σε 54.5 εκατ. ευρώ έναντι 40.6 εκατ. ευρώ του 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 34,1%.

Σημειώνεται ότι ο ΟΛΠ εκτελεί ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 550 εκατ. ευρώ.

Τα σημαντικότερα γεγονότα του 2014 ήταν η ολοκλήρωση του Φιλικού Διακανονισμού ΟΛΠ και ΣΕΠ (Cosco) για το δυτικό Προβλήτα ΙΙΙ και τον Προβλήτα Πετρελαιοειδών, μιας νέας επένδυσης 230 εκατ. ευρώ

Η οποία αναβιβάζει την Καθαρή Παρούσα Αξία της Σύμβασης ΟΛΠ/Cosco στο 1,1 δισ. ευρώ και ετήσια κέρδη μετά την ολοκλήρωση της για τον ΟΛΠ 110 εκατ. ευρώ ετησίως και (β) η πλήρης έγκριση της επένδυσης του νότιου Προβλήτα Κρουαζιέρας ύψους 136 εκατ. ευρώ με 95% κοινοτική χρηματοδότηση.