ΟΛΘ: Κάθε… φέτος και πολύ καλύτερα!

ΟΛΘ: Κάθε… φέτος και πολύ καλύτερα! Η λογιστική κατάσταση της χρήσης 2014 ”έβγαλε μάτια” κατά το κοινώς λεγόμενο…  
Και νέα αύξηση, μάλιστα κατά 25,16% σημειώθηκε στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης για τη χρήση 2014, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 29.4 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένος ήταν και ο κύκλος εργασιών της ΟΛΘ ΑΕ ενώ το σύνολο των εξόδων μειώθηκε κατά 4,01%.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 31/12/2014:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το  έτος  2014 ανήλθε σε 56.28 εκατ. ευρώ έναντι των 51,56 εκατ. ευρώ του 2013 με αύξηση (9,15%), σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων σε όλους τους λειτουργικούς τομείς, με αύξηση των πωλήσεων του ΣΕΜΠΟ κατά 8,74%, αύξηση στο Συμβατικό λιμάνι κατά 9,68% και  αυξήσεις στο Επιβατικό  12,99% και στην Εκμετάλλευση χώρων 9,50%.

Στη περίοδο που έληξε στις 31/12/2014 διακινήθηκαν 349.990 Ε/Κ (σε TEUς), με αύξηση 8,59%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα  του 2013, αύξηση στο γενικό φορτίο κατά 12,16% και αύξηση στο  χύμα φορτίο κατά 14,97%.

Συνολικά τα έσοδα στο εξεταζόμενο έτος  2014 αυξήθηκαν  κατά 4,71% από το αντίστοιχο έτος  2013, παρά τη μείωση των χρηματ/κών εσόδων κατά 41,70%, λόγω σημαντικής πτώσης των επιτοκίων και των επενδυμένων διαθεσίμων της εταιρίας.

Το σύνολο των εξόδων μειώθηκε κατά 4,01% από το 2013, κυρίως από τη μείωση των αμοιβών του προσωπικού κατά 7,86%, λόγω αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 28 εκατ. ευρώ έναντι των 23 εκατ. του 2013 (+22,04%).

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 28,4 εκατ. έναντι των 24,34 εκατ. ευρώ του 2013  (+16,62%) ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 21,3 εκατ. ευρώ έναντι των 18,2 εκατ. (+17,11%). Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το 2014 διαμορφώθηκαν σε 29,4 εκατ.(+25,16%).