Μύλοι Λούλη: Πολύ χαμηλή αποτίμηση, λίγο να βοηθήσει η κερδοφορία…

ΛΟΥΛΗ- ΕΞΑΜΗΝΟ:

Αποθέματα:  18,5 εκατ. από 21,6 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 31,8 εκατ. από 33,5 εκατ. ευρώ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 89 εκατ. από 88,3 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: ΜΗΔΕΝ από 6 εκατ. ευρώ πέρυσι. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 31,2 εκατ. από 29,6 εκατ. ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 6 εκατ. από 6,9 εκατ. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: 5,55 εκατ. όσες και πέρυσι…

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 48,9 εκατ. από 47,4 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ: 830 χιλ. από 890 χιλ. ευρώ. ΕΒΙΤDA: 4,8 εκατ. από 4,25 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 500 χιλ. ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : 243 από 239 άτομα.

Η εταιρεία αποτιμάται σε 25,8 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,5100 ευρώ. Χαμηλά – Υψηλά 2016:1,2900 – 1,7600 ευρώ. Συναλλαγές 2016: 89 χιλ. τμχ   (μέσος όρος 490 τμχ). Ξεκίνησε την χρονιά στα 1,5000 ευρώ.

PRICE/Book value: 0,29. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,28. P/E: 31 (6μηνο). EV/EBITDA: 10,7 (εξάμην0). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μία υγιής και σε ελκυστικά επίπεδα αποτιμημένη εταιρεία…