Μεγάλες οι επιπτώσεις από τα capital controls

Το 23% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να μεταφέρει άμεσα την έδρα στο εξωτερικό

Μείωση πωλήσεων, καθυστερήσεις πληρωμών και σκέψεις για μεταφορά έδρας στο εξωτερικό, επέφερε η εφαρμογή των capital controls στην ελληνική οικονομία.
Η Endeavor Greece, διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας, καταγράφει τη νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 300 επιλεγμένων επιχειρήσεων κατά το διάστημα 13-17 Ιουλίου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η λειτουργία του 58% των επιχειρήσεων έχει επηρεαστεί πολύ από τους περιορισμούς στις διεθνείς συναλλαγές καθώς σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων δεν μπορούν να εισάγουν πρώτες ύλες ή να αξιοποιήσουν υπηρεσίες και υποδομές του εξωτερικού.

Η επιβολή περιορισμού στις αναλήψεις μετρητών έχει επίσης δημιουργήσει προβλήματα αν και σε ελαφρά μικρότερο βαθμό. Λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων, 69% των επιχειρήσεων υπέστησαν σημαντική μείωση πωλήσεων, με 18% των επιχειρήσεων να αναφέρουν πτώση μεγαλύτερη του 50%. Το 27% των επιχειρήσεων δε σημείωσε καμία μεταβολή στις πωλήσεις, ενώ στο 4% οι πωλήσεις αυξήθηκαν.

Οι επιχειρηματίες λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που δημιουργήθηκαν από την τραπεζική αργία. Καθυστερούν τις πληρωμές προς τους προμηθευτές τους (45%) και σε λιγότερες περιπτώσεις και τη μισθοδοσία. Για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους, πολλές επιχειρήσεις (46%) αξιοποιούν λογαριασμούς στο εξωτερικό για εισπράξεις και πληρωμές. Ένα μικρό ποσοστό (15%) πραγματοποιεί πωλήσεις μόνο έναντι μετρητών, ενώ 11% των εταιριών οδηγήθηκαν σε πάγωμα της παραγωγικής διαδικασίας λόγω ελλείψεων σε πρώτες ύλες.

Λόγω του φόβου για «κούρεμα» καταθέσεων, πολλές επιχειρήσεις προχώρησαν σε αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων τους σε προμηθευτές (40%) και προπληρωμή μισθών (46%).  Ένα μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων αναφέρει μειώσεις μισθών και απολύσεις ενώ το 1/3 περίπου προβαίνει σε μειώσεις σε μη μισθολογικά λειτουργικά κόστη, όπως για παράδειγμα τις δαπάνες μάρκετινγκ. Τέλος, σε ποσοστό 23%, οι ελληνικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν να μεταφέρουν άμεσα την έδρα τους στο εξωτερικό για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια, ρευστότητα και σταθερότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 70% των ερωτώμενων πιστεύουν ότι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι θα κρατήσουν περισσότερους από 4 μήνες, με το 44% να εκτιμά διάρκεια μεγαλύτερη των 10 μηνών. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναμένει «κούρεμα» καταθέσεων: το 22% εκτιμά “κούρεμα” μεγαλύτερο του 25%. Σε ποσοστό 80% πιστεύουν ότι θα παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (97%) επιθυμεί την εξέλιξη αυτή.

Οι προτεραιότητες που πιστεύουν ότι πρέπει να θέσει η κυβέρνηση άμεσα είναι η άρση των περιορισμών σε τραπεζικές συναλλαγές και η αύξηση της διαθέσιμης ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Μακροπρόθεσμα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και το συνταξιοδοτικό, αλλά και τη μείωση της γραφειοκρατίας.