ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή – Δανειακές Υποχρεώσεις | Mikrometoxos.gr

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή – Δανειακές Υποχρεώσεις

27.05.2015 15:20
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γεωγραφική περιοχή

                       31/03/2015    31/12/2014
Ελλάδα             121.625           94.241
Ευρ. Ένωση       84.673          55.387
Λοιπές Χώρες   114.283        193.681
———————————————
                          320.581          343.308

Δανειακές Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
Τραπ. δανεισμός                      2.090         2.179
Ομολογίες                            520.422      521.770
Λοιπά                                               73                74
—————————————————————-
Σύνολο                                  522.585      524.023
 
Βραχ. Δαν. Υποχρεώσεις 
 
Τραπεζικές υπεραναλήψεις   114.714       48.974
Τραπεζικός δανεισμός             60.897       56.774
Ομολογίες –                                 —–         15.000
Σύνολο                                        175.611      120.748
Μακρ. Υποχρεώσεις
πληρωτέες στην
Επόμενη Χρήση                         65.595        42.090
——————————————————–
 ΓΕΝΙΚΟ Σύνολο                                     763.791      686.861

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017