ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Επάνοδος στα κέρδη, με ελκυστικούς δείκτες και αποτίμηση…

Κατά την χρήση του 2014 σε ενοποιημένη και μη βάση, το κόστος πωληθέντων παρουσίασε μείωση της τάξης του 9,1% σε σχέση με το 2013, και διαμορφώθηκε στα 68,5 εκ. από  75,4 εκ. το 2013. Το μεικτό περιθώριο αυξήθηκε κατά 5,1% και διαμορφώθηκε στο 22,4% του τζίρου συγκριτικά με το 19,7% του περσινού τζίρου.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 8,3% ή σε απόλυτο νούμερο 737 χιλ. και ανήλθαν στα 9,59 εκ.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα και στον Όμιλο αλλά και στην Εταιρία μειώθηκαν κατά 13,43% και διαμορφώθηκαν για την Εταιρία και τον Όμιλο στα 2,11 εκ. για το 2014 από 2,44 εκ. που ήταν το 2013.
Σε σχέση με τον τζίρο, τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 7,6% και αποτέλεσαν το 2,4% του ετήσιου τζίρου ενώ ήταν στο 2,6% την προηγούμενη χρονιά.
Η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων οφείλεται στην αποκλιμάκωση των τραπεζικών επιτοκίων λόγω της οικονομικής σταθερότητας που επικράτησε στην χώρα σχεδόν όλη την περασμένη χρονιά.
Για την κλειόμενη χρήση, οι λειτουργικές ταμειακές ροές για τον Όμιλο ανήλθαν στα -3,18 εκ. ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν στα  -2,9 εκ. Παρουσίασαν δηλαδή μια πτώση της τάξης των 0,23 εκ.
Στο σύνολο η Εταιρία αύξησε τα ταμειακά της διαθέσιμα κατά 749 χιλ., ενώ παράλληλα αύξησε τα αποθέματα της κατά 3,2 εκ. και αποπλήρωσε προμηθευτές της κατά 1,8 εκ.
Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων στην Εταιρία ανήλθαν σε κέρδη 3,5 εκ. από ζημιές 3,73 εκ. το 2013.
Ο όμιλος αποτιμάται σε 31 εκατ. ευρώ με πολλαπλασιαστή κερδών 8,8 και p/bv 0,34 [καθαρή θέση 90,3 εκατ. ευρώ]. Στα 35,3 εκατ. ο δανεισμός, στα 2,06 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα, ο ΔΔΜ στο 0,37 και με τον ev/ebitda στο 6,9…