ΜΙΝΟΑΝ LINES- 6μηνο: Υπερδιπλασιασμός κερδοφορίας και μείωση δανεισμού

MINOAN LINES: τα σημαντικότερα μεγέθη της στο 6μηνο

____________

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1.36 εκατ.  από -836 χιλ. ευρώ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης: 15.271.000 από 6.034.000

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας: 271.770.000 από  259.565.000

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 148.068.000 από 178.281.000

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 13.930.000 από 16.259.000

Ο όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 393 άτομα προσωπικό. Πέρυσι απασχόλησε 436 άτομα

Κύκλος εργασιών:  72.412.000 από 78.666.000

ΚΕΡΔΗ: 12.205.000 από 5.838.000

ΕΒΙΤDA: 20.759.000 από 15.163.000

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ+ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΩΝ: 908.000 ευρώ.

……………………….

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 255,68 εκατ. ευρώ με τιμή μτχ στα 2,3900 ευρώ. Στο -0,42% εφέτος με συναλλαγές 35672 τμχ, μέσος όρος 210 τμχ ημερησίως.

P/Bv: 0,95

ΔΔΜ.: 0,54 από 0,73.