ΜΕΤΚΑ: Με διαθέσιμα στο 69% της αποτίμησής της στο ταμπλό…

ΜΕΤΚΑ: Με την Καθαρή θέση της να ενισχύεται στη λήξη του πρώτου τριμήνου σε 530,6 εκατ. ευρώ από 507,55 εκατ. το 2014 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης ανύπαρκτο, αφού διαθέτει ταμείο 288 εκατ. ευρώ και δανεισμό στα… 4,4 εκατ., δηλ. ουσιαστικά μηδέν.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 125,8 εκατ. ευρώ έναντι των 189 εκατ. του 2014. Στα -4,57 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες από +80 εκατ. ευρώ το 2014.
Αποτιμάται σε 415,6 εκατ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 0,78. Διαπραγματεύεται τώρα στα 8,0000 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 7,0000 – 14,0000 ευρώ…Με την ονομαστική αξία του τίτλου στα 0,3200 και την λογιστική στα 10,2000 ευρώ.
ΜΕΤΚ: Στα 23 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της από 25,44 εκατ. το 2014, με τα ebitda να ενισχύονται ελαφρώς στα 32,9 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν από 38,6 σε 27,7 εκατ. ευρώ.
Στα 910,7 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού από 881,6 εκατ. το 2014. ‘Αυλα μόλις 3 χιλ. ευρώ!!. Απαιτήσεις 338 εκατ. ευρώ από 305,7 εκατ. Αποθέματα 48,8 εκατ., 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 390,5 εκατ. ευρώ . (Ταμειακά διαθέσιμα 288 εκατ.) Στα 380 εκατ. ευρώ οι συνολικές υποχρεώσεις της από 374 εκατ. το 2014.
Στις 31.3.2015 απασχολούσε 375 άτομα έναντι των 494 πέρυσι, για αμοιβές κατέβαλε στο τρίμηνο το ποσό των 68 χιλ. ευρώ.