Λεωφ. Αθηνών 110: Εν αφθονία μεν, εν συντομία δε…

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής 1,81 δισ. από 1,68 δισ. ευρώ στο περυσινό 6μηνο

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1,41 δισ. έναντι 2,21 δισ. ευρώ… Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1,29 δισ. ευρώ από 1,6 δισ. … Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1,82 δισ. από  1,63 δισ. ευρώ.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,94 από 0,63% δηλ. +50%…

Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (421,2 εκατ.) από εισροές 274 εκατ. ευρώ. ΔΗΛ. ΚΑΙΝΕ ΠΟΛΥ ΧΡΗΜΑ

ΚΕΡΔΗ  106,9 εκατ. από 66,3 εκατ.  EBITDA  333.1 εκατ. από 297.7 εκατ.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2016 εντός Ελλάδος: Όμιλος: 2.692 άτομα (30/06/2015: 2.613 άτομα).

Συναλλαγές και αµοιβές ∆/κων στελεχών και µελών ∆ιοίκησης 2,08 εκατ. ευρώ…

ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΙ σε 1,14 δισ. ευρώ (P/bv 0,63) στη τιμή των 3,7400 ευρώ. Στο -7,43% από την αρχή του 2016 με συναλλαγές 30,31 εκατ. τμχ, δηλ. ημερησίως 187.100 τμχ (162 συνεδριάσεις)…

ΜΕ σχέση ev/ebitda 8,5 μόνον με τα ebitda εξαμήνου…

_____________________________________________

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2016 ανήλθε σε 4.279 άτομα (30 Ιουνίου 2015: 6.668)

Συναλλαγές και αμοιβές μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, βασικών διευθυντικών στελεχών και συνδεδεμένων προσώπων: 3,57 εκατ. ευρώ.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών, 30 Ιουνίου: 2.392.480.000 από  1.747.974.000

Κέρδη 6μηνου: 62,24 εκατ. από 51,91 εκατ. ευρώ πέρυσι και στο Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ  11,68 εκατ. από τα 28,26 εκατ. του 2015…

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 3,053 δισ. ευρώ  από 3,055 δισ. ευρώ.

∆άνεια και απαιτήσεις από πελάτες: 16.253.237.000 από  17.191.632.000

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 1,3 δισ. ευρώ (P/bv 0,43) στη τιμή των 0,1460 ευρώ. Στο -0,68% από την αρχή του 2016 με συναλλαγές 861 εκατ. τμχ, δηλ. ημερησίως 5,31 εκατ. τμχ (162 συνεδριάσεις)…

_____________________________________________

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Αποτιμώνται σε 18 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 0,6090 ευρώ ευρώ. ΧΑΜ – ΥΨΗΛΟ 2016 στα 0,5300 και 0,8130 ευρώ… Στο -9% από την αρχή του έτους… Με συναλλαγές 6640 τμχ ημερησίως…

Κύκλος εργασιών EΞAMHNOY  212 εκατ. ευρώ από 220,5 εκατ. δηλ. -8,5 εκατ. ευρώ…

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 84,2 εκατ. έναντι 84,9 εκατ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 113,3 εκατ. από 121 εκατ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 135,9 εκατ. από 120,8 εκατ.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 8,64 εκατ. έναντι των 8,94 εκατ.

Κέρδη μετά από φόρους 60,2 χιλ. ευρώ από 2,24 εκατ. εκατ.

Κέρδη EBITDA 17,8 εκατ. από  21,9 εκατ. ευρώ…

Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες -12,5 εκατ. από -16,3 εκατ.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 30.06.16 : Ομίλου 1265 άτομα από 1236 άτομα

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 718 χιλ. ευρώ…

P/bv: 0,215

ΔΔΜ: Σχεδόν 3, όχι καλό νούμερο… πολύ ανησυχητικό…

______________________________________________

ΤΑΜΠΛΟ:

FTSE25: ‘Εκλεισε στο +0,56% στις 1500,58 μονάδες με τζίρους 23,36 εκατ. ευρώ, με τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ  να απορροφούν τα 11,72 εκατ. ΑΝΟΔΙΚΕΣ-ΠΤΩΤΙΚΕΣ:  12 – 11  (χθες 4 -17). ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ: ΛΑΜΔΑ 3,85% ΜΠΕΛΑ 2,79%, ΕΕΕ 2,45%… ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ: ΠΕΙΡ -3,05% ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,64% ΕΥΔΑΠ -1,61% ΕΤΕ -1,58%…

FTSEΜ-20: Στο +1,12% με τζίρους…. 762,52 χιλ. ευρώ  ΑΝΟΔΙΚΕΣ-ΠΤΩΤΙΚΕΣ: 10 – 6 (ΧΘΕΣ  5 – 10). ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ: ΠΠΑΚ 13%%, ΚΛΕΜ 3,87% ΦΡΛΚ 2,86% ΕΥΑΠΣ 2,61%. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ: ΔΡΟΜΕΑΣ -4,72% ΟΛΥΜΠ -2,99% ΙΚΤΙΝΟΣ -2,90% ΚΡΕΤΑ -2,86%…

ΔΤΡ: ‘Εκλεισε στο -1,17% στις 629,57 μονάδες…

ΑΡΚΕΤΕΣ μετοχές χθες αντέδρασαν θετικά ( ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 47 – 49)…

Πολύ καλή κίνηση από την ΠΠΑΚ που βελτιώνει κάθε φορά εδώ και μία 7ετία τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη… Με πολλαπλασιαστή κερδών στο 6 με βάση μόνον τα κέρδη του 6μηνου της…

Προσπάθειες ανάκαμψης από την ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ που είχε υποχωρήσει κάτω και του 1 εκατ. ευρώ σε κεφαλαιοποίηση…

Eνώ ο ΚΥΡΙΟ έχει ενισχυθεί κατά 60% στις τελευταίες (7) συνεδριάσεις που άνοιξε στο ταμπλό και με συνολικά 845 τμχ αξίας ούτε καν 500 ευρώ!

Αδιανόητη η αποτίμηση της ΣΕΛΟΝΤΑ στα 32 εκατ. ευρώ με δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 34!!

……..

Δεν μπορεί να διαρκέσει επί μακρόν η εν εξελίξει συσσώρευση και γρήγορα θα έχουμε κίνηση εκτόνωσης, η οποία θα συνοδευτεί και από σχετική αύξηση του τζίρου σηματοδοτώντας την βραχυπρόθεσμη τάση στο Χ.Α. (Μας έχει ήδη [προ] ειδοποιήσει ο Ηλίας Ζαχαράκης της FFS)

* ,