Λεωφόρος Αθηνών 110: Εν αφθονία μεν, εν συντομία δε…

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Τα ίδια κεφάλαια -καθαρή θέση μειώθηκαν κατά τι από 964,4 εκατ. σε 960,34 εκατ. ευρώ… Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 404,3 εκατ. ευρώ σε 442,6 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες από 323,2 εκατ. αυξήθηκαν σε 366,8 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν από 317,9 εκατ. σε 273 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης πάντως παραμένει αρκούντως ικανοποιητικός στο 0,56 (από 0,43)…

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ(Ι):  Στο Α’ Εξάμηνο του 2016, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €635,8 εκατ., έναντι των €636,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παραμένοντας σε σταθερά υψηλά επίπεδα. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €101,4 εκατ. από €118,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2015, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €12,4 εκατ., έναντι €32,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ(ΙΙ): Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης 8,58 εκατ. ευρώ… Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται για τον Όμιλο σε 1.886 και για την Εταιρεία σε 71. Αντίστοιχα την 30/06/2015 ανήλθε για τον Όμιλο σε 1.808 και για την Εταιρεία σε 75. Επενδύσεις περιόδου 1/1 – 30/06/2016: Όμιλος € 47,5 εκατ. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  74,59 εκατ. από (-21.71 εκατ.)- Σύνολοεκροών από επενδυτικές δραστηριότητες  (-47,6 εκ.) από (-17,85 εκ.)

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ(ΙΙΙ): Το θέμα έμφασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σχετίζεται με την επεξηγηματική σημείωση 8.17 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Κα- ταστάσεων. Ειδικότερα, η θυγατρική ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και η Δ.Ε.Η. δεν έχουν έλθει σε συμφωνία ως προς τους όρους τιμολόγη- σης ηλεκτρικής ενέργειας της τελευταίας προς την πρώτη, από 1η Ιανουαρίου 2014 και έπειτα. Από την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων των δυο μερών μπορεί να προκύψουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για την θυγατρική, οι οποίες δεν μπορούν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση με αξιόπι- στο τρόπο.

ΜΥΤΙΛ: Με την αποτίμηση του στα… 443 εκατ. ευρώ, είναι ελκυστικός σαν μετοχή που έχει σημανρτικά περιθώρια μπροστά της λόγω και των εν δυνάμει προοπτικών ανάπτυξης του ομίλου… Στο +3,3% από την αρχή του 2016… Κίνηση 2,7000 με 4,5400 και τώρα στα 3,7900 ευρώ. (μ.ό.: 3,5900)…

ΤΡΑΠΕΖΕΣ – η ανακάλυψη: Θα χρειασθούν – λένε – νέες ΑΜΚ… Υπάρχει κανείς που να μην το γνώριζε;;

ΧΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ+ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3 Αυγ 2016

Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 78.586.155 99,97 31.394.826,7 99,97 36.522.164.310,39 92,45
ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 2.872 0,00 8.948,41 0,03 2.652.079.047,78 6,71
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 16.978 0,02 1.812,22 0,01 122.692.683,38 0,31
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 190.496.278,36 0,48
ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 0 0,00 0 0,00 6.481.404,95 0,02
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 0,00 10,6 0,00 12.816.456,09 0,03
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ 449.992 0,57 1.509,2 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Αγορά Όγκος Αξία Κεφαλαιοποίηση
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 79.055.999 31.407.107,13 39.506.730.180,95
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 36 171,72 118.980.722,52

…..

ΜΕΤΚΑ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας  563.51 από 550.4 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1,62 από 1,78 εκ. Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2,310 από 2,34 εκατ. Κέρδη μετά από φόρους 22,54 από 29,2 εκατ. και για τους Ιδιοκτήτες μητρικής 19,4 εκατ. από 29,2 εκατ. ευρώ. Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 38,6 εκατ. από 46, 3 εκατ. ευρώ.

ΜΕΤΚΑ(Ι): Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 45,6 εκατ. από ΜΕΙΟΝ 21,1 εκατ. Σύνολο  (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (3,32 εκ.) από ΣΥΝ 3,91 εκατ. . Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο είναι: Μισθωτοί 309 (από 291) Ημερομίσθιοι 90 (από 54). Συνολικά 399 άτομα από 345. Αποθέματα 41,9 εκατ. από 120,8 εκατ. ευρώ και Απαιτήσεις από πελάτες 420,9 εκατ. από 398,5 εκατ.

ΜΕΤΚΑ(ΙΙ): Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας  563,5 εκατ. από  550,4 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης 3,7 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 167,3 εκατ. από 245 εκατ. ευρώ. Δεν υπάρχει Δανειακή μόχλευση…

ΜΕΤΚ: Με την αποτίμηση του στα… 377,2 εκατ. ευρώ, είναι ελκυστική σαν μετοχή που έχει σημαντικά περιθώρια μπροστά της λόγω και των εν δυνάμει προοπτικών ανάπτυξης της… Στο +1,11% από την αρχή του 2016… Κίνηση 6,2400 με 7,9300 και τώρα στα 7,2600 ευρώ. (μ.ό.: 6,9500)…

* ,