ΛΟΥΛΗ: P/e 9,63 – p/bv 0,37 – ΔΔΜ 0,37 και ev/ebitda 6,9

ΛΟΥΛΗ: Τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 8,3% ή σε απόλυτο νούμερο 737 χιλ. και ανήλθαν στα 9,59 εκατ.

Για την κλειόμενη χρήση, οι λειτουργικές ταμειακές ροές για τον Όμιλο ανήλθαν στα -3,18 εκατ. ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν στα  -2,9 εκατ. Παρουσίασαν δηλαδή μια πτώση της τάξης των 0,23 εκατ.

Στο σύνολο η Εταιρία αύξησε τα ταμειακά της διαθέσιμα κατά 749 χιλ., ενώ παράλληλα αύξησε τα αποθέματα της κατά 3,2 εκατ. και αποπλήρωσε προμηθευτές της κατά 1,8 εκατ.

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων στην Εταιρία ανήλθαν σε κέρδη 3,5 εκατ. από ζημιές 3,73 εκατ. το 2013.

Ο όμιλος αποτιμάται σε 33,7 εκατ. ευρώ με πολλαπλασιαστή κερδών 9,63 και p/bv 0,37 [καθαρή θέση 90,3 εκατ. ευρώ].

Στα 35,3 εκατ. ο δανεισμός, στα 2,06 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα, ο ΔΔΜ στο 0,37 και με τον ev/ebitda στο 6,9…

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: Κατά μέσο όρο η μετοχή της ΛΟΥΛΗ δεν κάνει τον μήνα πάνω από 17 χιλ. τμχ συνολικά και 850 τμχ την ημέρα…

Από το ”ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”