ΛΑΜΨΑ: Ζημίες 4,9 εκατ. από κέρδη 3,4 εκατ., λόγω απομειώσεων παγίων και goodwill συνολικής αξίας 10 εκατ. ευρώ…

ΛΑΜΨΑ: Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 78 εκατ. ευρώ από 83,2 εκατ. στις 31.12.2013. Ο δανεισμός της στα 40,8 εκατ. ευρώ (πέρυσι: 46,8 εκατ.) και τα ταμειακά διαθέσιμά της σε 3,1 εκατ.

Αποτιμάται σε 380 εκατ. ευρώ στη τιμή των 17,7900 ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 4,87 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,48.

Τα ebitda ενισχύθηκαν σε 10,7 εκατ. από 6,44 εκατ. ευρώ πέρυσι και ο κύκλος εργασιών στα 48,7 εκατ. από 39 εκατ., με την κερδοφορία να υποχωρεί από 3,28 εκατ. σε ζημίες 4,56 εκατ. ευρώ.

Για αμοιβές δ/ντικών στελεχών και μελών δ.σ. κατέβαλλε το ποσό των 1,26 εκατ. ευρώ ενώ απασχολεί προσωπικό 799 ατόμων από τα 627 άτομα του 2013. Με θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δρααστηριότητες 8,54 εκατ. έναντι των 6 εκατ. ευρώ του 2013…

Το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 27% σε σχέση με την περυσινή χρήση 2013, ενώ το «King George» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 169% (λόγω της λειτουργίας του όλη την περίοδο στην τρέχουσα χρήση έναντι επτά μηνών την προηγούμενη).

Όσον αφορά τα Ξενοδοχεία του Ομίλου στην Σερβία, το μεν «Hyatt Regency Belgrade» κατέγραψε μείωση πωλήσεων κατά 18% λόγω ισχυρού ανταγωνισμού, το δε «Excelsior» κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα του 2013.

Σε επίπεδο EBITDA, η αύξηση των πωλήσεων και η συγκράτηση των δαπανών (παρά την ανελαστικότητα των εξόδων μισθοδοσίας) επέδρασε πολύ θετικά, με αύξηση κατά περίπου 4,26 εκατ. ευρώ στον Όμιλο και κατά 6,78 εκατ. στην Εταιρεία, σε σχέση με την χρήση του 2013.

Επιπλέον το Ξενοδοχείο Sheraton Rhodes, τα αποτελέσματα του οποίου λόγω ενοποίησης με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης έχουν επίδραση στα επενδυτικά αποτελέσματα του Ομίλου, εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 11%.

Τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μη ελεγχουσών συμμετοχών) του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 4.925 χιλ. από κέρδη 3.425 το 2013, κυρίως λόγω των απομειώσεων παγίων και goodwill συνολικής αξίας 10 εκατ. ευρώ…