Κυριακίδης Μάρμαρα: Μείωση κερδών, ανύπαρκτος δανεισμός… Και ev/ebitda κάτω του 3…

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: Αποτιμάται σε 54,55 εκατ. ευρώ, με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 1,17. Διαπραγματεύεται τώρα στα 2,3000 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 1,4200 – 2,4200 ευρώ. Στο +46,5% από την αρχή του έτους.

Τα καθαρά κέρδη του στο 12μηνο διαμορφώθηκαν στα 7,64 εκατ. έναντι 11 εκατ. πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 44 εκατ. από τα 41,1 εκατ. ευρώ του 2013. Με ebitda 19,05 εκατ. ευρώ έναντι των 17,7 εκατ. πέρυσι…

Αποθέματα: 6,4 εκατ. ευρώ (πέρυσι 5,4 εκατ). Απαιτήσεις από πελάτες 7,4 εκατ. ευρώ (πέρυσι 6 εκατ.). Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 19,1 εκατ. ευρώ. (*Ταμειακά διαθέσιμα 7,76 εκατ. ευρώ.)

Στα 31,2 (από 22,8) εκατ. οι υποχρεώσεις του ομίλου. Μακροπρόθεσμες δανειακές 5,6 εκατ. Προβλέψεις – λοιπές μακροπρόθεσμες 4,23 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 3,08 εκατ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 18,2 εκατ. ευρώ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 46,56 εκατ. από 43,69 εκατ. και δείκτης Δ.Μ. ανύπαρκτος. Στα 15 εκατ. ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των 14,5 εκατ. του 2013.Απασχολεί προσωπικό 245 ατόμων από τα 211 πέρυσι, ενώ για αμοιβές κατεβλήθη το ποσό των 1,15 εκατ. ευρώ. Με την ονομαστική αξία του τίτλου στα 0,9800 και την λογιστική του στα 1,9600 ευρώ.