Κλουκίνας Λάππας: Επιστροφή στα κέρδη, ελκυστικοί οι δείκτες-κλειδιά... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Κλουκίνας Λάππας: Επιστροφή στα κέρδη, ελκυστικοί οι δείκτες-κλειδιά…

28.09.2016 01:04

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ- ΕΞΑΜΗΝΟ: 

Αποθέματα: 10,88 εκατ. από 11,14  εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 5,01 εκατ. από 4,95 εκατ. ευρώ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 54,75 εκατ. από 54,16 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 10,8 από 11,06 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 4,59 εκατ. από 4,25 εκατ. ευρώ.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 2,7 εκατ. από 4,18 εκατ. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: -983 εκατ. εκατ.από +1,27 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 14,85 εκατ. από 15,33 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΗ: 560,5 χιλ. από ζημίες 709 χιλ. ευρώ. ΕΒΙΤDA: 1,55 εκατ. από 0,37 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 265,8 χιλ. ευρώ από 336,2 χιλ.ευρώ. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : 406 από 450 άτομα.

Η εταιρεία αποτιμάται σε 11,74 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,2920 ευρώ. Χαμηλά – Υψηλά 2016: 0,2180 – 0,3530 ευρώ. Συναλλαγές 2016: 109375   (μέσος όρος 600 τμχ). Ξεκίνησε την χρονιά στα 0,2990 ευρώ.

PRICE/Book value: 0,21 ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,23. P/E: 21 (6μηνο). EV/EBITDA: 15,7 (εξάμην0). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μία υγιής και σε ελκυστικά επίπεδα αποτιμημένη εταιρεία…

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017