Κέρδη 36 εκατ. για τη Grivalia Properties, στα 8,32 ευρώ η NAV

Στα 36 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2014, έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

eurobank_properties_kalirois_350

Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 32% ανερχόμενα στα 36,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του Ομίλου, ενώ τα έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 9% στα 5,2 εκατ. ευρώ λόγω της πτωτικής τάσης των επιτοκίων καταθέσεων κατά τη διάρκεια του 2014. Η εν λόγω μείωση αντισταθμίστηκε από τα αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της περιόδου προερχόμενα κυρίως από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου 2014.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 6%, στο 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα  έξοδα φόρων επί των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 48%, στα 3,1 εκατ. ευρώ, λόγω της μεταβολής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το εν λόγω κονδύλι στην τρέχουσα περίοδο αφορά πρόβλεψη, η οποία θα οριστικοποιηθεί με την καταβολή του φόρου.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε στο 11,1, οι δανειακές υποχρεώσεις προς σύνολο ενεργητικού στο 7%, οι δανειακές υποχρεώσεις προς επενδύσεις στο 9% και τα κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs) στα 33 εκατ. ευρώ.

Επίσης, τα διαθέσιμα του ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 170 εκατ. ευρώ από 191 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2013 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 65 εκατ. ευρώ από 125 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2013. Η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στην πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους 56 εκατ. ευρώ της θυγατρικής Cloud Hellas Κτηματική η οποία κατέστη ελεύθερη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την 30η Σεπτεμβρίου, η εσωτερική αξία του Ομίλου (NAV) ανερχόταν στα 843 εκατ. ευρώ ή 8,32 ευρώ ανά μετοχή.