[ΚΥΡΜ] ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

[ΚΥΡΜ] ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

10.08.2015 14:32

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2014

 

«FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡΜΑΕ 25177/06/Β/91/06

ΑΡ. ΓΕΜΗ 51231919000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014

 

Μετά την απόφαση της, από 19ης Ιουνίου 2015, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, όπου ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος 0,14€ ανά μετοχή.

Το μέρισμα που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 0,24 ευρώ ανά μετοχή, προερχόμενο από τα κέρδη της χρήσεως 2014 και κατόπιν αφαίρεσης του ήδη διανεμηθέντος προσωρινού μερίσματος ποσού €0,10 ανά μετοχή το προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,14 ανά μετοχή. Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το άρθρο 40 το Ν.4172/2013 ήτοι 0,014€/μετοχή και το καθαρό ποσό μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα είναι 0,126€/μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της εταιρίας στα αρχεία  του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 17η Αυγούστου 2015 (Record Date)

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Εθνική Τράπεζα.

Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται είτε μέσω των χειριστών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων είτε μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» (πληρώτρια τράπεζα). Για την είσπραξη οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει κατά την προσέλευσή τους στο Τραπεζικό Κατάστημα να προσκομίσουν το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας, τον ΑΦΜ και ένα αντίγραφο με τα στοιχεία της μερίδας τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο  είναι δυνατή, εφόσον προσκομίσει, εκτός των ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου όσο και του εξουσιοδοτημένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, και ΑΦΜ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή.

Η διαδικασία καταβολής του μερίσματος μέσω της Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» θα είναι δυνατή μέχρι την 31.12.2015, μετά την οποία, όσοι από τους δικαιούχους μετόχους δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα, η πληρωμή θα γίνεται από την έδρα της εταιρείας (ΒΙΟ.ΠΑ Προσοτσάνης, Δήμος Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, Τμημα εξυπηρέτησης μετόχων, τηλ 2522023514-5)

 

Προσοτσάνη 10/8/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017