ΚΡΙ-ΚΡΙ: Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 3μήνου 2015…

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 3μήνου 2015

 

H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου 2015. Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών για τα προϊόντα ανήλθε σε € 11.983 χιλ. έναντι € 11.267 χιλ. το 2014 (αυξημένος +6,4%). Σημειώνεται ότι το κονδύλι του κύκλου εργασιών της προηγούμενης συγκρίσιμης περιόδου (1/1-31/3/2014) που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων περιλαμβάνει επιπλέον έκτακτο ποσό €5.800 χιλ. που αφορά σε πωλήσεις υλικών παραγωγής προς τις συνεργαζόμενες, για την παραγωγή φασόν γιαουρτιών, παραγωγικές μονάδες.

 

Αντίστοιχα, τα μεγέθη της κερδοφορίας της εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:

 

–           τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.337 χιλ έναντι € 758 χιλ. το α’ τρίμηνο 2014.

–           Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 571 χιλ., έναντι € 371 χιλ. το α’ τρίμηνο 2014.

–           Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε € 513 χιλ., έναντι € 411 χιλ. το α’ τρίμηνο 2014.

 

Σε επίπεδο ομίλου, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε € 513 χιλ., έναντι € 392 χιλ. της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

 

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι πωλήσεις μας εμφανίζουν αύξηση που ξεπερνά το +15%, με παράλληλη ισχυρή άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας. Στην εξέλιξη αυτή, σημαντικό ρόλο έπαιξε η επανάκτηση των μεριδίων αγοράς μας στην Ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με τις νέες συνεργασίες μας στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα με τις εθνικές αλυσίδες super market TESCO και MARKS & SPENCER στη Μ. Βρετανία, και με αλυσίδες super market στην Ιταλία και το Βέλγιο.

 

Με τη νέα διαφημιστική καμπάνια των γιαουρτιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ, που επικοινωνεί το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα: ότι τα γιαούρτια ΚΡΙ-ΚΡΙ παράγονται με φρέσκο ελληνικό γάλα της περιοχής μας, μόλις σε 24  ώρες από την συλλογή του, διατηρώντας έτσι όλη την φρεσκάδα του, προσβλέπουμε σε ακόμη υψηλότερες πωλήσεις.

 

Στον κλάδο του παγωτού, όπου το α’ τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά -20% σε € 2.139 χιλ. από €2.715 χιλ. το 2014, καθ’ ότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν δυσχεραίναν το έγκαιρο άνοιγμα της σεζόν. .

 

Ήδη όμως από τα τέλη Απριλίου, οι πωλήσεις εμφανίζονται θετικές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η νέα προϊοντική κατηγορία παγωτών frozen yogurt έχει συντελέσει καταλυτικά στην ανάπτυξη αυτή και κερδίζει υψηλό ποσοστό συμμετοχής στα κίτρινα ψυγεία.