ΚΛΜ: Με p/bv στο 0,27 και ΔΔΜ στο 0,32… Βοοκ value 1,3900 και στο ταμπλό 0,3720 ευρώ…

ΚΛΜ: Την 31 ∆εκεµβρίου 2014 η εταιρία πραγµατοποίησε έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας. Από τον έλεγχο αυτό τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσεως επιβαρύνθηκαν κατά 2.964.471 ευρώ.
Η εταιρία προέβη σε αποµείωση της συµµετοχής της σε θυγατρικές εταιρίες ποσού 469.230. Επίσης προέβη σε διαγραφή απαιτήσεων στην παρούσα χρήση ποσού 473.292 ευρώ.
Συνολικά τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης επιβαρύνθηκαν µε έκτακτες διαγραφές και αποµειώσεις ποσού 3.906.992…
Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο Ν4172/2013 η εταιρία προέβει σε φορολογικό χειρισµό χρεωστικών αποθεµατικών και υφισταµένων ζηµιών από αποτίµηση θυγατρικών εταιριών και χρεογράφων και σχηµάτισε αναγνωρίσιµες φορολογικές ζηµιές ποσού 6.177.064 ευρώ, οι οποίες θα συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη.
Τα αποθέµατα του Οµίλου ανήλθαν σε 11.035.495 έναντι 11.316.098 την 31/12/2013, ήτοι µειωµένα κατά 2,48 %. 
Οι απαιτήσεις από πελάτες του Οµίλου ανήλθαν σε 5.128.623 έναντι 5.504.108 την 31/12/2013, σηµειώνοντας µείωση κατά 6,82%. 
Η καθαρή θέση του Οµίλου µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας την 31/12/2014 διαµορφώθηκε στο ύψος των 55.606.410 από 57.248.598 την 31/12/2013, σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 2,87%. 
Σηµαντική µείωση παρουσίασε ο δανεισµός του Οµίλου στην χρήση 2014 και ανήλθε σε 21.078.705 έναντι 22.852.373 στην χρήση 2013 σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 7,76%. 
Τα ταµειακά διαθέσιµα την 31/12/2014 ανήλθαν σε 3.047.608, συνεπώς ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου ανέρχεται σε 18.031.097 έναντι 18.750.025 την 31/12/2013 σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 3,83%. 
ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε… 15 εκατ. ευρώ με την p/bv στο 0,27 και τον ΔΔΜ στο 0,32… Βοοκ value 1,3900 και στο ταμπλό 0,3720 ευρώ…