ΚΑΡΑΤΖΗΣ: Με P/BV 0,55 – ΔΔΜ 0,17 και μονοψήφιο P/e | Mikrometoxos.gr

ΚΑΡΑΤΖΗΣ: Με P/BV 0,55 – ΔΔΜ 0,17 και μονοψήφιο P/e

06.06.2015 13:52

ΚΑΡΑΤΖΗΣ – Τρίμηνο 2015:

 

Εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 153,4 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 105,8 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία… 1,8 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,42 εκατ.ευρώ, αποθέματα 12,54 εκατ. ευρώ [από 13,2 εκατ.]. 

Eπίσης σε 10,2 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες (από 8,48 εκατ.) και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 3,62 εκατ.(ταμείο 19,1 εκατ.)

ΚΑΡΑΤΖΗ[Ι]: Στα 54,4 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών της από 56 εκατ. στις 31.12.2014. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 14,7 εκατ.ευρώ – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 7,9 εκατ.ευρώ.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 21 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 11,76 εκατ. ευρώ. Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 98 εκατ. ευρώ από 96,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Αποτιμάται σε 54,2 εκατ. ευρώ στη τιμή των 3,6900 ευρώ.

ΚΑΡΤΖ: Με πωλήσεις 16,2 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ.. Με τα ebitda στα 4 εκατ. ευρώ από τα 3,52 εκατ. πέρυσι. Τα κέρδη 1,85 εκατ. ευρώ. από 1,58 εκατ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 3,63 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν βρεθεί στα 2,9 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,55 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης κυριολεκτικά ανύπαρκτο.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 4,56 εκατ. ευρώ από 4,43 εκατ.ευρώ. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών στο 3μηνο κατέβαλε το ποσό των 155 χιλ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 390 ατόμων έναντι των 366 πέρυσι. 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ “ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ”

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017