ΚΑΡΕΛΙΑ:ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ | Mikrometoxos.gr

ΚΑΡΕΛΙΑ:ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

10.08.2015 14:30

Σε συνέχεια της από 30.6.2015 ανακοίνωσης της «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ A.E.» περί αναβολής της πληρωμής του μερίσματος χρήσης 2014 το οποίο έχει αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της 18.6.2015, ενημερώνουμε τους Μετόχους μας ότι η πληρωμή του μερίσματος χρήσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ισχύοντες Κανονισμούς από την Πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK CYPRUS LIMITED (εφεξής «η Τράπεζα»).

 

Για τις ανάγκες των ανωτέρω πληρωμών, η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει κεφάλαια από τα διαθέσιμά της στο εξωτερικό. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 24 Ιουνίου 2015 (Record Date).

 

Υπενθυμίζεται ότι: H διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2014 αντιστοιχεί σε ποσόν €9,30 ανά μετοχή. Επί του ποσού αυτού η Εταιρία θα παρακρατήσει φόρο 10% για λογαριασμό του Μετόχου και συνεπώς οι Μέτοχοι θα λάβουν ποσόν €8,37 ανά μετοχή.

 

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τράπεζα την Τετάρτη 12η Αυγούστου 2015 ως εξής:

 

A. Στους Χειριστές των λογαριασμών αξιών (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων και λοιπών διανομών από τους Μετόχους, με απευθείας πίστωση ή έμβασμα σε τραπεζικό τους λογαριασμό ή με όποιον άλλο τρόπο πληρωμής υποδείξουν οι Χειριστές κατόπιν οδηγιών των πελατών τους.

 

B. Στους ίδιους τους Μετόχους, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στον ειδικό λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή εφόσον δεν έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων σε χειριστή ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Οι Μέτοχοι αυτοί έχουν τις εξής τέσσερεις (4) δυνατότητες: 1. Να προσέλθουν στα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας στην Κύπρο και με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων τους στο Σ.A.T., να εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται μετρητοίς ή με τραπεζική επιταγή της Πληρώτριας Τράπεζας. Η ως άνω είσπραξη θα είναι δυνατή και από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση στην Πληρώτρια Τράπεζα έγγραφης εντολής και εξουσιοδότησης του δικαιούχου Μετόχου θεωρημένων σε Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής του Μετόχου,

 

είτε 2. Να φέρουν αυτοπροσώπως στην Εταιρεία:  γραπτή πρωτότυπη εντολή τους με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα στην Ελλάδα, η οποία να απευθύνεται από τους ιδίους στην Τράπεζα και να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διενέργεια των πληρωμών σε αυτούς, την οποία η Εταιρεία θα διαβιβάζει στην Τράπεζα.  την Βεβαίωση Δικαιούχου Μερίσματος, την οποία η Εταιρεία θα διαβιβάζει στην Τράπεζα

 Την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. είτε 3. αν ο Μέτοχος είναι πελάτης της Τραπέζης, να αποστείλει προς την Τράπεζα:

a. πρωτότυπη γραπτή εντολή προς την Τράπεζα η οποία θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διενέργεια των πληρωμών σε αυτούς, δεόντως υπογεγραμμένη, b. την Βεβαίωση Δικαιούχου Μερίσματος είτε 4. να αποστείλουν προς την Τράπεζα:

a. την Βεβαίωση Δικαιούχου Μερίσματος b. Πρωτότυπη γραπτή εντολή η οποία θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διενέργεια των πληρωμών σε αυτούς δεόντως υπογεγραμμένη εκ μέρους του Μετόχου και φέρουσα την πιστοποίηση πιστωτικού ιδρύματος επί της εντολής, αν ο Μέτοχος δεν είναι πελάτης της Τραπέζης, ως ακολούθως:

Για τους μετόχους που είναι Φυσικά Πρόσωπα η πιστοποίηση πρέπει να αναφέρει: « …ότι το πρόσωπο το οποίο υπογράφει την εντολή με ημερομηνία (…) εμφανίστηκε σήμερα ενώπιόν μας και υπέγραψε την παρούσα εντολή». ii.

Για τους μετόχους που είναι Νομικές Οντότητες, η πιστοποίηση πρέπει να αναφέρει: «…ότι το/τα πρόσωπο/α το/τα οποίο/α υπογράφει/ουν την εντολή με ημερομηνία (…) διά και εκ μέρους της [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ] είναι ο/η/οι …………………………. (όνομα νόμιμου εκπροσώπου) οποίος/α/οι εμφανίστηκε/αν σήμερα ενώπιόν μας και υπέγραψε/αν την παρούσα εντολή και ότι τα το/τα εν λόγω πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν νομίμως εξουσιοδοτείται/ούνται να εκπροσωπεί/ούν την ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ».

Επιπρόσθετα από την εν λόγω πιστοποίηση επί της εντολής από το πιστωτικό ίδρυμα, τόσο για τα Φυσικά Πρόσωπα όσο και για τις Νομικές Οντότητες, θα πρέπει να αποστέλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα προς την Τράπεζα, η σχετική επιβεβαίωση της πιστοποίησης επί της εντολής:

 Είτε με γνήσιο μήνυμα SWIFT (authenticated SWIFT message) προς την Τράπεζα, τύπου ΜΤ199 ή τύπου ΜΤ299, είτε με άλλο τρόπο που θα αποδεχτεί η Τράπεζα, αν η πιστοποίηση γίνεται από την ALPHA BANK A.E.,

 Είτε με γνήσιο μήνυμα SWIFT (authenticated SWIFT message) προς την Τράπεζα, τύπου ΜΤ199 ή τύπου ΜΤ299, αν η πιστοποίηση γίνεται από άλλο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίo τηρεί λογαριασμό ο Μέτοχος και εφόσον αυτό έχει ανταλλάξει κλείδες SWIFT με την Τράπεζα. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ A.E.» θα είναι στη διάθεση των Μετόχων:

 στo τηλέφωνο +30-27210-69213  στα e-mail galevizo@karelia.gr και jargiris@karelia.gr (παράκληση η αποστολή και στις δύο διευθύνσεις) παρέχοντας κάθε συνδρομή κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας πληρωμής των ανωτέρω ποσών στους δικαιούχους. 10η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017