ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος χρήσεως 2015 | Mikrometoxos.gr

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος χρήσεως 2015

13.07.2016 03:34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος χρήσεως 2015 Καλαμάτα 12 Ιουλίου 2016 Η Εταιρεία ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι, η μετ΄αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12.07.2016, αποφάσισε, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2015 ανερχόμενου στο ποσό των Ευρώ 8,50 (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 10% βάσει του Ν. 4172/2013, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους Ευρώ 7,65 ανά μετοχή.

 

Από την 15.07.2016, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 18.07.2016 (record date).

 

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 22.07.2016 μέχρι και την 31.12.2017, από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK CYPRUS Ltd ως ακολούθως:

1. Στους Χειριστές των λογαριασμών αξιών (Θεματοφύλακες – Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων Μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων και λοιπών διανομών από τους Μετόχους, με απευθείας πίστωση ή έμβασμα σε τραπεζικό τους λογαριασμό ή με όποιον άλλο τρόπο πληρωμής υποδείξουν οι Χειριστές κατόπιν οδηγιών των πελατών τους.

2. Στους ίδιους τους Μετόχους, εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στον ειδικό λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή εφόσον δεν έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων σε χειριστή ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Μετά την πάροδο της 31ης Ιουλίου 2017 η καταβολή θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 120, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2015 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλ. 27210 69213.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017