Ιntracom Συμμετοχών: Εμφανέστατη η βελτίωση του ομίλου…

Ενοποιημένες πωλήσεις 90,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 17,5% και κέρδη μετά από φόρους 1,7 εκατ. έναντι ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο ο όμιλος της Intracom.

—————

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων                             264.183 από 261.178

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 66.379 από 63.552

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις   97.129 από 91.497

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα            109.599 από 64.022

ΔΔΜ: 0,20.

—————-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία:  121.962   122.059

Επενδύσεις σε ακίνητα:                                                   58.282    58.193

Άυλα περιουσιακά στοιχεία                                           24.985     25.271

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      39.327     38.565

Αποθέµατα                                                                         40.587    44.952

Απαιτήσεις από πελάτες                                                102.586   108.244

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           261.498   256.135

—————-

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                              649.227   653.419

—————-

Κύκλος Εργασιών:  90.808 από 77.272

Μικτά Κέρδη: 19.380 από 12.682

Κέρδη:  1.742  από ΖΗΜΙΕΣ -2.206

Κέρδη EBITDA  9.673  από 3.114

Κέρδη ανά µετοχή: 0,0131 από -0,0166

—————-

Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη ποσού € 2,4 εκατ., αντίστοιχα για τον Όµιλο το ποσό ανέρχεται σε € 46,6 εκατ..

O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονταν για τον Όµιλο σε 2.154 άτοµα (Α’ τρίµηνο 2014, 4.330 άτοµα)

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 309 χιλ. ευρώ.

——————

Με την υπ’ αριθµ. 3389/2014 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρία µας σχετικά µε αγωγές των µετόχων της Εταιρίας TELEDOME AE κατά της INTRACOM AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αναγνωρίσθηκε απαίτηση ύψους € 41 εκατ.

 

Η Εταιρία άσκησε έφεση στις 30/09/2014 κατά της απόφασης αυτής η οποία ορίστηκε να συζητηθεί ενώπιων του Εφετείου Αθηνών στις 14.5.2015. Ακολούθως µετά από διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων δόθηκαν στους ενάγοντες εγγυήσεις µέχρι του ανωτέρου ποσού (εγγυητικές επιστολές). Κατόπιν αιτήµατος των αντιδίκων, αναβλήθηκε για την 1/10/2015 η συζήτηση της ασκηθείσας από την εταιρία µας έφεσης, κατά της ανωτέρω απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Την 10.2.2015 επιδόθηκε στην εταιρία αγωγή σε συνέχεια, των ως άνω, προηγούµενων αγωγών µε την οποία διεκδικούν οι βασικοί µέτοχοι της Εταιρίας TELEDOME A.E. εκ νέου την άρση των εγγυήσεων προς τις τράπεζες µέχρι του ποσού των €13 εκατ. περίπου. Έχει δε προσδιοριστεί να συζητηθεί στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 14.12.2017.

 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Οµίλου επιπλέον των σχηµατισµένων ήδη προβλέψεων.

 

Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί έως την 31/3/2015 ανέρχονται σε € 100 χιλ. για την Εταιρία και € 6.921 χιλ. για τον Όµιλο.

 

∆εν υπάρχουν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία, ενώ για τον Όµιλο έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις € 611 χιλ.

 

Για επίδικες, δικαστικές αποφάσεις ή υπό διαιτησία διαφορές στον Όµιλο και στην Εταιρία έχουν σχηµατιστεί προβλέψεις € 2.576 χιλ..