Ιασώ: Επαναδημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 2014

Στην επαναδημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του 2014 λόγω αναταξινόμησης ποσών 52 εκατ. και 133 εκατ. ευρώ της εταιρίας και του ομίλου αντίστοιχα από τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στις βραχυπρόθεσμες προχώρησε το Ιασώ. 
 
Η εταιρία Ιασώ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σχετικά με την υπ’ αρ. 1/1328/01.04.2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την υπ’ αρ. πρωτ. 1359/01.04.2015 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της, ότι στις 07/04/2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε να προβεί σε αναμόρφωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014, και στη επαναδημοσίευση αυτών.
Η αναμόρφωση αφορά αποκλειστικά την αναταξινόμηση (μεταφορά) ποσού € 52 εκατ. και € 133 εκατ. της εταιρίας και του ομίλου αντίστοιχα από τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στις βραχυπρόθεσμες, σε εφαρμογή των παραγράφων 74 και 75 του Δ.Λ.Π. 1, δεδομένου ότι η εταιρία δεν είχε λάβει ως το τέλος της περιόδου αναφοράς (31/12/2014) γραπτή συναίνεση για τους επόμενους 12 μήνες από τις δανείστριες τράπεζες .
Την παραπάνω απόφαση έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ύστερα από την στις 07/04/2015 συμπληρωματική απάντηση της τράπεζας, με την οποία αποσαφηνίζεται ότι η διάρκεια ισχύος της συναίνεσης (περίοδος χάριτος) για μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ύψους € 122 εκατ. περίπου είναι 12μηνη και ιδίως ότι από την μεταφορά των δανείων δεν προκαλείται ουδεμία άλλη αλλαγή στις οικονομικές καταστάσεις πλέον της παραπάνω απεικόνισης των δανείων.
Επίσης, η εταιρία υπέβαλε τις απόψεις της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός της νόμιμης προθεσμίας,αντικρούοντας τις αιτιάσεις της περί παράβασης των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και του Ν. 3356/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις αναρτήθηκαν στο site του Χρηματιστηρίου και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.iaso.gr.