ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Από τα πλέον ”ιντριγκαδόρικα turnaround situations”

Η δική της αποτίμηση στα 14,4 εκατ. παραμένει ελκυστική, με την λογιστική αξία της στα 2,6200 και στο ταμπλό στο… 0,6200. Με χαμηλά – υψηλά 12μήνου στα 0,3640 και 1,0000 ευρώ, με target price 1,2000 ευρώ όπου θα αποτιμάται σε… 27 εκατ. ευρώ. Με τα ίδια κεφάλαια – καθαρή θέση στα 60 εκατ. ευρώ… 
!ΙΝΚΑΤ: Επαναλαμβάνουμε… Από τα πλέον ”ιντριγκαδόρικα turnaround situations”, λόγω δυναμικής, τεχνογνωσίας, προοπτικών, μεγεθών και υπό μία – δύο προυποθέσεις μπορεί να χαρίσει σημαντικές αποδόσεις προσεχώς. Με την ονομαστική της αξία στα… 1,3600 ευρώ… [στο +50% από την τελευταία αναφορά μας σε χρονικό διάστημα ολίγων εβδομάδων].

OMIΛΟΣ ΙΝΤΡΑΚΑΤ – Προοπτικές και Αναμενόμενη Εξέλιξη 

Το έτος 2014 υπήρξε έτος θετικών εξελίξεων για τον κλάδο των Κατασκευών, ο οποίος υπέστη ισχυρή κάμψη από την αρχή της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας.
Εντός του 2014 ο κλάδος κατάφερε να καταγράψει έντονα σημάδια ανάπτυξης, με αποτέλεσμα ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές να ενισχυθεί στα τέλη του 2014 κατά 16,8%, ενώ στο αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα είχε υποστεί απώλειες -6,1%.

Ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού απέκτησε θετικό πρόσημο για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια με αύξηση 63,4% σε σχέση με τις απώλειες προηγουμένων περιόδων -39,4%.
Τέλος, ο δείκτης των επιχειρηματικών προσδοκιών στον τομέα των κατασκευών παρουσίασε στα τέλη του 2014 βελτίωση 16 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Ο Όμιλος INTRAKAT στο 2014 κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά το ύψος των πωλήσεων κατά 40%, ενώ σημαντική ήταν και η βελτίωση των αποτελεσμάτων του έτους.
Η INTRAKAT ως μία από τις πέντε καλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, είναι σε θέση να συμμετέχει ανταγωνιστικά στους διαγωνισμούς κατασκευαστικών έργων είτε αυτά αφορούν τον δημόσιο είτε τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο Όμιλος εκτελεί σήμερα σημαντικά κατασκευαστικά έργα τα οποία αναφέρουμε αναλυτικά παρακάτω, που αφορούν κατασκευές οδικών αρτηριών, φράγματα και υδραυλικά έργα, τηλεπικοινωνιακά έργα, αεροδρόμια, κτιριακές υποδομές…
Καθώς, νοσοκομεία, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιβαλλοντικά έργα. Επίσης, σημαντική είναι η δραστηριοποίηση στον τομέα ανάπτυξης εξοχικών κατοικιών και τουριστικών επενδύσεων.

Στα τέλη του 2014 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τέθηκε σε λειτουργία αιολικό πάρκο ισχύος 21 MW στον Νομό Βοιωτίας και ο Όμιλος σχεδιάζει την άμεση και εντονότερη δραστηριοποίησή του στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Επίσης, εντός του 2014, η INTRAKAT σε συνεργασία με την INTRASOFT INTERNATIONAL υπέγραψε την Σύμβαση Σύμπραξης του έργου ΣΔΙΤ «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση…
Ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής Επιβατών και Διαχείρισης Στόλου για τις ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» προϋπολογισμού  48,2 εκατ., το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του 2016 και η λειτουργία του θα διαρκέσει για τα επόμενα 10 έτη.

Η INTRAKAT, στο τέλος του 2014, σε συνεργασία με την INTRACOM HOLDINGS και την HELLAS ONLINE υπέγραψαν σύμβαση σύμπραξης του έργου ΣΔΙΤ «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας…
Και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών» προϋπολογισμού 60 εκατ., του οποίου η διάρκεια κατασκευής θα είναι δύο έτη και η INTRAKAT θα είναι ο κύριος κατασκευαστής.

4 – Η INTRAKAT σε συνεργασία με τις εταιρείες ARCHIRODON GROUP N.V. και ENVITEC αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την υλοποίηση των έργων: • Έργο ΣΔΙΤ «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών – Φάση Β.ΙΙ» προϋπολογισμού 39,2 εκατ.
Η κατασκευή του οποίου θα διαρκέσει 2 έτη περίπου ενώ η λειτουργία του θα διαρκέσει 25 έτη. • Έργο ΣΔΙΤ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού 49,6 εκατ., η κατασκευή του οποίου θα διαρκέσει 20 μήνες ενώ η λειτουργία του θα διαρκέσει 25 έτη.
Η συμμετοχή των εταιρειών και στα δύο έργα είναι INTRAKAT: 40%, ARCHIRODON GROUP N.V.: 40% και ENVITEC: 20% και οι διαδικασίες υπογραφής των σχετικών συμβάσεων σύμπραξης έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Ο Όμιλος INTRAKAT υπέγραψε εντός του 2014 νέες συμβάσεις ύψους 180,5 εκατ. ενώ το συνολικό ανεκτέλεστο του στις 31.12.2014 ξεπερνάει τα 300 εκα