ΙΑΣΩ: Τι δείχνει η δημοσιευθείσα ετήσια λογιστική κατάσταση του ομίλου

ΙΑΣΩ: Σε Επιτήρηση η μετοχή για την γνωστή πλέον αιτία που οδήγησε τις αρχές του ΧΑ στην σχετική απόφαση… Σύμφωνα τώρα με την δημοσιευθείσα λογιστική κατάσταση της διοίκησης του ομίλου:- 

Σύνολο ενεργητικού 337,8 εκατ. ευρώ. Με ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 254,4 εκατ., άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,82 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,24 εκατ.,  αποθέματα 3,3 εκατ. Σε 58,3 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες. Στα ταμεία 4,9 εκατ.

ΙΑΣΩ(Ι): Στα 244 εκατ. το σύνολο των υποχρεώσεών του. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 134 εκατ. – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 30,3 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 29,1 εκατ. και λοιπές βραχυπρόθεσμες 50,6 εκατ. ευρώ.

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 85,3 εκατ. ευρώ από 93,5 εκατ. στις 31.12.2013. Ζημίες 2014 σε 3,05 εκατ. ευρώ από -1,6 εκατ. ευρώ το 2013 και πωλήσεις 116,5 εκατ. από 107 εκατ. ευρώ. Τα ebitda από τα 17 εκατ. του 2013 ανήλθαν σε 17,2 εκατ. στο 2014.

  • Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αρνητικές κατά 5,5 εκατ., ενώ πέρυσι ήταν θετικές κατά 16,1 εκατ. ευρώ.
  • Με P/BV στο 0,46 και με τον ΔΔΜ στο 1,92… [Αποτιμάται σε 38,8 εκατ. στο 0,7300 ευρώ. Με χαμηλό – υψηλό έτους 0,6900 και 0,9000].

Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε +14 εκατ. ευρώ από +9,9 εκατ. πέρυσι. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 1,04 ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 1784 ατόμων από 1673 το 2013.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κλάδος – ως γνωστόν – αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, με την κρατική συμμετοχή… αμέριστη [sic]. Έχει πρόβλημα δανειακού κόστους – εξυπηρέτησης, ενώ υπάρχουν γκρίζες σκιές στις αναλυτικές λογιστικές καταστάσεις του ομίλου λόγω ορισμένων θυγατρικών του…

 

* ,