ΙΑΣΩ: Με P/BV στο 0,42 και με ΔΔΜ στο 1,64… | Mikrometoxos.gr

ΙΑΣΩ: Με P/BV στο 0,42 και με ΔΔΜ στο 1,64…

11.01.2015 09:54

ΙΑΣΩ

Αποτιμάται σε 40,13 εκατ. ευρώ στη τιμή των 0,7550 ευρώ. Με χαμηλό – υψηλό 12Μ στα 0,7500 και 1,9900 (απέχει τώρα 160%).

 

Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 96,2 εκατ. ευρώ από 93,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Κέρδη 9μήνου 3,78 ευρώ από 7,8 εκατ. ευρώ πέρυσι και πωλήσεις 99 εκατ. ευρώ από 91,6 εκατ. ευρώ. Kαι τα ebitda από τα 25,34 εκατ. του 2013 μειώθηκαν στα 19,8 εκατ. στο 9μηνο του 2014.

 
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αρνητικές κατά 7,4 εκατ. ευρώ, ενώ στο 2013 ήταν θετικές κατά 3,77 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 0,42 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 1,64…

 
Με σύνολο ενεργητικού 357,4 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 261,8 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,82 ευρώ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0,24 εκατ. ευρώ, αποθέματα 3,3 εκατ. ευρώ.

 

  • Σε 72 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες. Στα ταμεία 5,75 εκατ. ευρώ).

 

Στα 250,8 εκατ. ευρώ το σύνολο των υποχρεώσεών του. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 147,9 εκατ. – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 27 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 15,9 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 60 εκατ. ευρώ.

 

Το μεικτό κέρδος ανήλθε σε +17,11 εκατ. ευρώ από +17,35 εκατ. στο 2013. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 725 χιλ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 1752 ατόμων από 1649 το 2013.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017