Η Alpha Bank Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αναφορικά με την πώληση της συμμετοχής της στην Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.

Η Alpha Bank Α.Ε. (“Alpha Bank”) ανακοινώνει ότι υπεγράφη η οριστική συμφωνία με τη Home Holdings S.A., εταιρία των “Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.” και “D-Marine Investments Holding B.V.”, για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού που κατέχει (περίπου 97,3%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας “Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.” (“Ι.Ξ.Ε.”). Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδοτήσεως του υφιστάμενου δανεισμού της Ι.Ξ.Ε. (Ευρώ 67 εκατ.), ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 142 εκατ. και υπόκειται σε συνήθη, για αντίστοιχες συναλλαγές, μηχανισμό αναπροσαρμογής κατά την ημέρα της ολοκληρώσεως της συναλλαγής. Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως της εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένεται εντός του 2016. Η Citigroup Global Markets Ltd ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Alpha Bank για τη διαδικασία.

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Η εταιρία “Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις A.E.” (“I.Ξ.E.”) ανακοινώνει ότι έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση από την πλειοψηφούσα μέτοχό της Alpha Bank A.E. (“Alpha Bank” ή “Τράπεζα”) διά επιστολής με ημερομηνία 27.10.2016:

«Η Alpha Bank ενημερώνει διά της παρούσας την Ι.Ξ.Ε. ότι, σε συνέχεια των από 26.7.2016 και 5.8.2016 επιστολών της, υπεγράφη η οριστική συμφωνία με τη Home Holdings S.A., εταιρία των “Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.” και “D-Marine Investments Holding B.V.”, για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού της (περίπου 97,3%) επί του μετοχικού κεφαλαίου της Ι.Ξ.Ε. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδοτήσεως του υφιστάμενου δανεισμού της Ι.Ξ.Ε. (Ευρώ 67 εκατ.), ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 142 εκατ. και υπόκειται σε συνήθη, για αντίστοιχες συναλλαγές, μηχανισμό αναπροσαρμογής κατά την ημέρα της ολοκληρώσεως της συναλλαγής. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως της εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένεται εντός του 2016».

Η I.Ξ.E. θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό αναφορικά με οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη επί της διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

Alpha Bank A.E. Announces the Conclusion of a Definitive Agreement for the Sale of its Shares in Ionian Hotel Enterprises S.A.

 

Alpha Bank A.E. (hereinafter “Alpha Bank”) hereby announces that it has concluded a definitive agreement with Home Holdings S.A., a company owned by Tourism Enterprises of Messinia S.A. and D-Marine Investments Holding B.V. for the sale of its majority stake (approximately 97.3%) in the share capital of the Athens Exchange-listed company Ionian Hotel Enterprises S.A. (“IHE”). The total transaction consideration, including the refinancing of the existing debt of IHE (Euro 67 million), amounts to Euro 142 million and is subject to a customary adjustment mechanism as at the day of completion. The transaction is capital neutral for Alpha Bank and fully aligned with its Restructuring Plan targets, as approved by the European Commission in 2015.

Ionian Hotel Enterprises S.A. (hereinafter “IHE”) announces that it has been informed by Alpha Bank A.E. (“Alpha Bank” or the “Bank”), its majority shareholder, by way of a letter dated 27.10.2016, of the following:

 

“Alpha Bank hereby informs IHE that, further to its letters of 26.7.2016 and 5.8.2016, the Bank has concluded a definitive agreement with Home Holdings S.A., a company owned by Tourism Enterprises of Messinia S.A. and D-Marine Investments Holding B.V. for the sale of its majority stake (approximately 97.3%) in the share capital of IHE. The total transaction consideration, including the refinancing of the existing debt of IHE (Euro 67 million), amounts to Euro 142 million and is subject to a customary adjustment mechanism as at the day of completion.

The completion of the transaction is subject to approval by the Hellenic Competition Commission and is expected to take place within 2016”.

IHE will duly inform investors, in accordance with all applicable laws, of any further developments.