Η σημερινή άγευστη κίνηση του χρηματιστηρίου σε αριθμούς…

TΡΕΙΣ ΤΙΤΛΟΙ προσέφεραν πλουσιοπάροχα ένα +0,93% στον Γενικό Δείκτη που ολοκλήρωσε οριακά ανοδικά +0,06% στις 626,26 μονάδες.

 • Πρόκειται περί των ΜΠΕΛΑ (+6,15%), ΑΛΦΑ (+3,35%) και ΚΥΠΡ (+4,96%).
 • Εντυπωσιακή η νέα κίνηση από την μετοχή της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (+4% στα 3,3800)
 • Υστέρησαν μετοχές-σηματωροί (ΕΕΕ -2,38%, ΕΥΡΩΒ -4,09%, ΓΡΙΒ -3,17%)
 • Συνεχίζουν να απογοητεύουν οι Ελλάκτωρ και Πειραιώς…
 • Οριακή πτώση 0,13% για τον ΔΤΡ στις 803,72 μον., με τον FTSE25 στο -0,26% στις 1684 μον.
 • Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 40,32 εκατ. ευρώ, με τα πακέτα να συνεισφέρουν κατά 6,05 εκατ. ευρώ (κυρίως σε ΚΥΠΡ)
 • Και με τις μτχ των ΟΤΕ (6,65 εκατ.) ΑΛΦΑ (5,65 εκατ.),ΕΤΕ (5,2 εκατ.), ΠΕΙΡ (4,62 εκατ.) και ΕΥΡΩΒ (3,8 εκατ.) να απορροφούν το 65% του συνολικού τζίρου…
 • Ανοδικά κινήθηκαν (44) και πτωτικά (56) μετοχές.
 • Στα 19,7 εκατ. ευρώ ο τζίρος στον ΔΤΡ και στα 2,27 εκατ. ευρώ της ΚΥΠΡΟΥ (ξανά εντυπωσιακή στο +5% στα 0,1480 ευρώ)…
 • Πολύ υψηλές οι συναλλαγές στην ΑΤΤΙΚΗΣ όπου είτε ξεφορτώθηκαν είτε φορτώθηκαν 9,6 εκατ. τεμάχια. Με κλείσιμο στο χαμηλό της ημέρας +2,33% στο 0,0440 ευρώ και υψηλό στο +9,3% στα 0,0470 ευρώ.
 • Πτώση 2,8% στα Πλαστικά Κρήτης, οριακή άνοδος για την ΔΕΗ +0,70% (από -1,74%), από το -3,3% στο οριακό -0,46% για τον ΤΙΤΚ, μείωσε το -4,55% η ΕΤΕ στο -1,65%
 • ΝΕΑ ιστορικά υψηλά για την ΜΠΕΛΑ στα 15,2000 ενώ ενδοσυνεδριακά βρέθηκε και στα 15,3600 ευρώ στην κφση των 2,07 δισ. ευρώ.
 • ΧΑΡΑΚΙΕΣ: Σύμφωνα με την Fast Finance Sec και εκτός της Εθνικής ο οποίος σε ημερήσιο διάγραμμα παραμένει “long”, όσο αποφεύγει κλεισίματα χαμηλότερα των 0,2110 ευρώ, οι άλλες τρεις είναι “short”.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΟΛΠ: Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» (στο εξής ο «ΟΛΠ») ανακοινώνει ότι στις 30 Νοεμβρίου 2016 μεταφέρθηκε ποσό Ευρώ 6.285.940,08 από λογαριασμό του ΟΛΠ στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό του Δήμου Πειραιά, σε συνέχεια της από 4 Ιουλίου 2016 κατάσχεσης του ανωτέρω ποσού για τέλη καθαρισμού, φωτισμού και ηλεκτροδότησης που επεβλήθη στον ΟΛΠ από τον ανωτέρω Δήμο.

 • Η παραπάνω μεταφορά δεν είναι συμβατή με την κανονική πορεία εργασιών του ΟΛΠ και αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των τραπεζικών διαθεσίμων του ΟΛΠ και το 80% των καθαρών κερδών του με βάση ιστορικά μέσο επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι εξωτερικοί ελεγκτές του ΟΛΠ έχουν προσκληθεί από την εταιρεία για να εκτιμήσουν την επίδρασή της στη χρηματοοικονομική κατάσταση του ΟΛΠ.
 • Η παραπάνω κατάσχεση είχε επιβληθεί χωρίς δικαστική απόφαση και παρά τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 4337/2015, το οποίο σε συνδυασμό με το νόμο 4404/2016 απαγορεύει την επιβολή στον ΟΛΠ επιβαρύνσεων παρόμοιων με τις παραπάνω.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος Πειραιά και οι δήμοι που γειτνιάζουν με το λιμάνι του Πειραιά υποχρεούνται να εκδώσουν διοικητικές πράξεις, προκειμένου να διαγράψουν όλες τις παρόμοιες επιβαρύνσεις που είχαν επιβάλει παλαιότερα στον ΟΛΠ (εκτός από εκείνες που έχουν κριθεί νόμιμες με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις), υποχρέωση η οποία δεν έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα.

ΟΛΠ(Ι): Η κατάσχεση του ποσού είχε δημοσιοποιηθεί από τον ΟΛΠ στην παράγραφο 33.2 (Μεταγενέστερα Γεγονότα) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του ΟΛΠ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016.

 • Ο ΟΛΠ έχει ισχυρά επιχειρήματα στην ανωτέρω διαφορά και έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση του ποσού. Συγκεκριμένα, στις 12 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών η πρώτη ακροαματική διαδικασία σχετικά με τη νομιμότητα της κατάσχεσης, και η απόφαση εκτιμάται ότι θα εκδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2017.
 • Ο ΟΛΠ επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους μετόχους του ότι κάθε εξέλιξη σχετική με το θέμα θα δημοσιοποιείται εγκαίρως. Την ίδια στιγμή, ο ΟΛΠ καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν εποικοδομητικά για να συμβάλλουν στον κοινό στόχο της ανάπτυξης και της ευημερίας στο λιμάνι του Πειραιά

ΑΤΤΙΚΗΣ: Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 17,3 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 49,2 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 663,6 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ.

 • Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/09/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 30 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.198,1 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,8% του συνολικού υπολοίπου των δανείων.Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 50,5% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.
 • Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 15,23%, ενώ το περιθώριο από τόκους (καθαρά έσοδα από τόκους/τόκους και συναφή έσοδα) κατά την εξεταζόμενη περίοδο αυξήθηκε στο ποσοστό 61% έναντι 55% της συγκριτικής περιόδου, τάση η οποία αναμένεται να διατηρηθεί και να διευρυνθεί στις επόμενες περιόδους αυξάνοντας την οργανική κερδοφορία του Ομίλου.
 • Τα λειτουργικά έξοδα μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για γενικούς λειτουργικούς κινδύνους, αυξήθηκαν κατά 7,3%. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,9 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 12,5% σε σχέση με την 31/12/2015.

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) με την επωνυμία «Apollo Investment Holdco S.A.R.L. (στο εξής ο «Προτείνων») δηλώνει ότι, στις 19.12.2016, απέκτησε συνολικά 1.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») έναντι 5,48 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν στις 21.12.2016. Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 90% (90,00027%), από 88,46% που ήταν στις 27.10.2016.

ΟΠΑΠ: H ΟΠΑΠ Α.Ε. («Η Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22ας Δεκεμβρίου 2003 και σε συνέχεια της από 20.04.2015 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (Θέμα 9ο), ανακοινώνει ότι η Εταιρεία προέβη την 19.12.2016 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 100.000 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 819.261,84 ευρώ με μέση τιμή κτήσης 8,192618 ευρώ ανά μετοχή.

 

 

* ,