Η ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ – Τρίμηνο 2015: Εμφανίζει σύνολο ενεργητικού 240 εκατ. ευρώ (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 30,18 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 37 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12 εκατ. ευρώ, αποθέματα 55,6 εκατ. ευρώ.
Eπίσης σε 62,8 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες (από 65,9 εκατ.) και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 41,84 εκατ.(ταμείο 30,2 εκατ.)
Στα 82,74 εκατ. ευρώ βρέθηκε το σύνολο των υποχρεώσεών της από 71,1 εκατ. στις 31.12.2014. Δανεισμός καθαρός μακροπρόθεσμος 1,8 εκατ.ευρώ – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 3,56 εκατ.ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ΜΗΔΕΝ εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 47,2 εκατ. ευρώ. Εκοψε την Πέμπτη το δικαίωμα διανομής μερίσματος 0,1500 ευρώ ανά μετοχή [5,2 εκατ. ευρώ].
ΣΑΡ: Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 157,27 εκατ. ευρώ από 159,64 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Αποτιμάται σε 278,2 εκατ. ευρώ στη τιμή των 8,0000 ευρώ.
Με πωλήσεις 55,4 εκατ. ευρώ από 50,83 εκατ.. Με τα ebitda στα 3,67 εκατ. ευρώ από τα 3,07 εκατ. πέρυσι. Τα κέρδη στα 1,75 εκατ. ευρώ.[το πρώτο τρίμηνο είναι το ασθενέστερο και μη ενδεικτικό…]
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται αρνητικές κατά 3,78 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν βρεθεί στα -1,93 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 1,77 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης κυριολεκτικά ανύπαρκτο.
ΣΑΡ(Ι): Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 26,33 εκατ. ευρώ. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών στο 2014 κατέβαλε το ποσό των 0,475 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 1324 ατόμων έναντι 1313 πέρυσι.
ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 12μήνου: Στα 6,4800 και 8,20 ευρώ προ ημερών. Στο 2015 εμφανίζει κίνηση μεταξύ των 6,7000 και 8,2000 ευρώ, με μέσο όρο τα 7,4200 ευρώ, στο+5,26%  και με κομένο το μέρισμα… (ονομαστική αξία 1,5500 και λογιστική 4,5900 ευρώ).

 

Aπό το σημερινό ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

* ,