Ζημιές 83,2 εκατ. εμφάνισε η Motor Oil – Αυξήθηκε ο όγκος πωλήσεων – Ποιοι οι στόχοι για το 2015 | Mikrometoxos.gr

Ζημιές 83,2 εκατ. εμφάνισε η Motor Oil – Αυξήθηκε ο όγκος πωλήσεων – Ποιοι οι στόχοι για το 2015

17.03.2015 03:15

 

Ζημίες 83,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε πέρυσι του ομίλου της Motor Oil από ζημιές 4,547 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2013, οι πωλήσεις του οποίου διαμορφώθηκαν στα 9,05 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 2,5% σε σχέση με το 2013.

Στην πτώση του κύκλου εργασιών του Ομίλου συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκπεφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ) κατά 8,75%, ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 5,18%. Τόσο τη χρήση 2014, όσο και τη χρήση 2013 ο όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών (αποθήκευτρα) από την OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E.

 

Από την ανάλυση των στοιχείων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου (οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε ποσοστό 54,21 % επί του κύκλου εργασιών το 2014 έναντι 54,79% το 2013), καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 73,86% επί του κύκλου εργασιών το 2014 έναντι 71,41% το 2013). Σε ότι αφορά τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και γόρων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν το 2014 σε 51,484 εκατ. ευρώ από 184,974 εκατ. ευρώ το 2013 ήτοι μειωμένα κατά 72,17%.

 

Η Μότορ Όιλ πέτυχε το 2014 αύξηση του όγκου πωλήσεων στο εσωτερικό ως απόρροια της σταθεροποίησης της εγχώριας αγοράς. Παράλληλα, εκμεταλλευόμενη τον εξαγωγικό προσανατολισμό της, η εταιρεία πέτυχε αύξηση του όγκου πωλήσεων και στο εξωτερικό. Το 2014 ο συνολικός όγκος πωλήσεων (εσωτερικού, εξωτερικού) προϊόντων ανήλθε σε 12.672 χιλ. μετρικούς τόνους που αποτελεί ιστορικό υψηλό για την εταιρεία και ξεπερνά σημαντικά την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου.

 

Βασικές επιδιώξεις της εταιρείας τα επόμενα έτη είναι αφενός η επίτευξη περιθωρίων διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου στηριζόμενη στη μεγαλύτερη συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας και την ευελιξία παραγωγής του τεχνολογικά προηγμένου διυλιστηρίου της και, αφετέρου, η περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων αγοράς μετά την απόκτηση και της Cyclon Ελλάς.

 

Η συνολική επενδυτική δαπάνη της εταιρείας ανήλθε το 2014 στο ποσό των 33,5 εκατ. ευρώ κατανεμημένη ισομερώς μεταξύ των δύο εξαμήνων της χρήσης και διαμορφούμενη σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τη δαπάνη της χρήσης 2013 (49,3 εκατ. ευρώ).

 

Το παραπάνω ποσό αφορούσε σχεδόν στο σύνολό του το διυλιστήριο που αποτελεί το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Μότορ Όιλ. Ειδικότερα, άνω του 70% της επενδυτικής δαπάνης απορροφήθηκε από τις συνήθεις εργασίες συντήρησης (maintenance) του διυλιστηρίου και το υπόλοιπο από έργα μικρής κλίμακας που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των μονάδων μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών με γνώμονα την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση των όρων υγιεινής και ασφαλείας, καθώς και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης.

 

Για το 2015 η εταιρεία, προτίθεται να δώσει έμφαση σε έργα ενεργειακής απόδοσης καθώς και σε έργα ενίσχυσης των υποδομών όπως με την κατασκευή νέων δεξαμενών, και την αύξηση της ευελιξίας της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο στο Διυλιστήριο όσο και στις περιφερειακές εγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι η συνολική επενδυτική δαπάνη της εταιρείας για τη χρήση 2015 θα διαμορφωθεί σε 35 εκατ. ευρώ.

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017