Ζημιές ύψους -1,97 δισ. ευρώ εμφάνισε για το 2014 η Τράπεζα Πειραιώς, λόγω εξυγίανσης και προβλέψεων - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ζημιές ύψους -1,97 δισ. ευρώ εμφάνισε για το 2014 η Τράπεζα Πειραιώς, λόγω εξυγίανσης και προβλέψεων

19.03.2015 19:21
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 101% το Δεκέμβριο 2014 από 102% το Σεπτέμβριο 2014
Ζημιές ύψους -1,97 δισ. ευρώ εμφάνισε για το 2014 η Τράπεζα Πειραιώς, λόγω εξυγίανσης και προβλέψεων.
Στο τέταρτο τρίμηνο του 2014, οι ζημιές διαμορφώθηκαν στα 332 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο της χρήσης 2014 οι ζημιές ανήλθαν στα 1,97 δισ. ευρώ.
Τα ίδια κεφάλαια της Tραπέζης Πειραιώς ανέρχονται στα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης  Common Equity Tier-1 διαμορφώνεται στο 11,2%.

Aναλυτικά:

Αποτελέσματα 4ου 3μήνου 2014
– Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) διαμορφώθηκαν το 4ο 3μηνο 2014 σε €280 εκατ, αυξημένα κατά 2% έναντι του προηγούμενου 3μήνου και 32% έναντι του 4ου 3μήνου 2013. Σε επίπεδο έτους, τα εν λόγω επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.044 εκατ.
– Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διατηρήθηκαν σε ανοδική πορεία το 4ο 3μηνο του έτους και διαμορφώθηκαν σε €513 εκατ, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση και 1% σε τριμηνιαία. Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το Δεκέμβριο 2014 στις 193 μ.β. από 225 μ.β. τον Σεπτέμβριο 2014 συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού εντόκου αποτελέσματος. Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 36 μ.β. σε ετήσια βάση στις 284 μ.β.
– Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €87 εκατ το 4ο 3μηνο, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 5% σε εξομαλυμένη βάση. Ως ποσοστό του ενεργητικού, οι καθαρές προμήθειες ανήλθαν σε 48 μ.β., αυξημένες κατά 5 μ.β. έναντι του 4ου 3μήνου 2013.
– Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €559 εκατ. Εξαιρουμένων των εκτάκτων αποτελεσμάτων και των χρηματοοικονομικών, τα καθαρά λειτουργικά έσοδα στο 4ο 3μηνο 2014 ανήλθαν σε €640 εκατ, αυξημένα 3% ετησίως.
– Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €360 εκατ, μειωμένο κατά 12% έναντι του 4ου 3μήνου 2013, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα και στα δύο τρίμηνα. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 20% σε ετήσια βάση, εξαιρώντας το κόστος των προγραμμάτων αποχώρησης και στα δύο τρίμηνα, υποδηλώνοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επέλθει στον τομέα αυτό.
– Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 38,8% έναντι 39,0% το Σεπτέμβριο του 2014 (δεν περιλαμβάνεται το εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους €1,8 δισ που δόθηκε στο 4ο 3μηνο 2014 και εξοφλήθηκε το Φεβρουάριο 2015). Αυτό ήταν αποτέλεσμα αφενός της σχεδόν μηδενικής παραγωγής νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4ο 3μηνο 2014 και αφετέρου διαγραφών ύψους €0,6 δισ. O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 57,4%, σημαντικά αυξημένος έναντι του Δεκεμβρίου 2013 (50,6%).
– Οι προβλέψεις δανείων στο 4ο 3μήνο ανήλθαν σε €519 εκατ, με αποτέλεσμα ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια να διαμορφωθεί στο υψηλό επίπεδο του 22,3% (χωρίς το δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ). Για το 2014, το συνολικό ύψος προβλέψεων δανείων ανήλθε σε €3,7 δισ υπερκαλύπτοντας το άθροισμα της Άσκησης Ελέγχου Ποιότητας Ενεργητικού (AQR) €2,7 δισ και τις προβλέψεις 1ου έτους του Stress Test της ΕΚΤ €0,7 δισ (σύνολο €3,4 δισ).
– Ως συνέπεια των υψηλών προβλέψεων, αλλά και των εξόδων αναδιάρθρωσης, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους στο 4o 3μηνο διαμορφώθηκαν σε -€332 εκατ. Σε σύνολο έτους, τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε -€1.972 εκατ.

Μεγέθη 31 Δεκεμβρίου 2014
– Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €89,1 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 3% έναντι του Δεκεμβρίου 2013, κυρίως λόγω της μείωσης του καθαρού δανειακού χαρτοφυλακίου.
– Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €54,8 δισ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1% έναντι του 2013, ενώ ήταν οριακά μειωμένες (-0,4%) σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2014, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας που εντάθηκε το Δεκέμβριο του 2014.
Το πρώτο δίμηνο του 2015 οι καταθέσεις μειώθηκαν περαιτέρω κατά €6,9 δισ.
Σημειώνεται ότι η εκροή αυτή έχει ελαχιστοποιηθεί μετά τη συμφωνία στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015, ενώ δεν επηρέασε την πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.
– Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών, συνεχίζοντας την πορεία απομόχλευσής τους, εμφάνισαν μείωση 2% σε τριμηνιαία βάση στα €71,2 δισ (εξαιρώντας το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ). Τα δάνεια μετά από προβλέψεις (χωρίς το εποχικό δάνειο) διαμορφώθηκαν σε €55,3 δισ.
– Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 101% (χωρίς το ΟΠΕΚΕΠΕ δάνειο) το Δεκέμβριο 2014 από 102% το Σεπτέμβριο 2014. Ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) ανήλθε στο 9,4% επί του ενεργητικού έναντι 5,3% το Σεπτέμβριο 2014, επηρεαζόμενος αρνητικά από την πολιτική αβεβαιότητα.
– Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανέρχονται σε €7,3 δισ, διαμορφώνοντας το δείκτη μόχλευσης στο 8%, σημαντικά υψηλότερο από τον ελάχιστο δείκτη 3% που έχει ορίσει η Επιτροπή της Βασιλείας. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 12,5%, ενώ ο δείκτης Common Equity Tier 1 ανέρχεται στο 12,4%. Με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded with DTC) ο δείκτης CET-1 διαμορφώθηκε σε 11,2%.
– Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 αριθμούσε 1.175 μονάδες, με 803 καταστήματα στην Ελλάδα και 372 στο εξωτερικό. Το δίκτυο του Ομίλου μειώθηκε κατά 274 καταστήματα στη διάρκεια του 2014, εκ των οποίων 234 στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για 870 καταστήματα το 2017, τρία έτη νωρίτερα.
– Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, η Τράπεζα πραγματοποίησε στο 4ο 3μηνο 2014 νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού στην Ελλάδα, στο οποίο συμμετείχαν 1.000 άτομα περίπου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα να διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 σε 15.539, επιτυγχάνοντας ουσιαστικά και αυτόν το στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης τρία έτη νωρίτερα. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 5.705 άτομα, διαμορφώνοντας το δυναμικό του Ομίλου στα 21.243 άτομα συνολικά.

Εξέλιξη Αποτελεσμάτων
Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου για το 2014 διαμορφώθηκαν σε €2.485 εκατ, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους που αποτελούν το 81% αυτών, διαμορφώθηκαν σε €2.000 εκατ. Στο 4ο 3μηνο 2014 τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €513 εκατ αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο 2013 και 1% έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του μέσου μηνιαίου κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων που μειώθηκε στις 193 μ.β. το Δεκέμβριο ‘14 από 225 μ.β. τον Σεπτέμβριο ’14. Επιπρόσθετα, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους στις 177 μ.β., μειωμένο κατά 23 μ.β. από το Σεπτέμβριο 2014.
Σημειώνεται ότι παρά την πολιτική αβεβαιότητα που ενέσκηψε έντονα στο τέλος του 2014 και οδήγησε σε σημαντική εκροή καταθέσεων, η πορεία αποκλιμάκωσης του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων δεν επηρεάστηκε και έτσι το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στο τέλος Φεβρουαρίου 2015 διαμορφώθηκε στο 1,73%. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) για το 4ο 3μηνο 2014 σημείωσε περαιτέρω άνοδο στις 284 μ.β. έναντι 279 μ.β. το αμέσως προηγούμενο 3μηνο (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF). Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 12μηνο 2014 σε €1.695 εκατ, ενώ του εξωτερικού σε €305 εκατ.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €333 εκατ στο 2014, με το 4ο 3μηνο 2014 να διαμορφώνονται στα €87 εκατ, στο ίδιο επίπεδο με το 3ο 3μηνο 2014 και +5% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2013 (με προσαρμογή πέρυσι για την έκτακτη προμήθεια αγροτικής επιχειρηματικότητας €9 εκατ). Τα καθαρά έσοδα προμηθειών για το 4ο 3μηνο 2014 (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF) ανήλθαν στις 48 μ.β. έναντι 43 μ.β. για το αντίστοιχο περυσινό 3μηνο. Οι προμήθειες της εμπορικής τραπεζικής αποτελούν το 88% του συνόλου προμηθειών 2014, ενώ της επενδυτικής και του asset management από 6% αντίστοιχα. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2014 σε €282 εκατ, ενώ του εξωτερικού σε €51 εκατ.
Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν σε €1.533 εκατ. Ποσοστό 50% αφορά δαπάνες προσωπικού (€772 εκατ), το 40% έξοδα διοίκησης (€605 εκατ) και το 10% αποσβέσεις και λοιπά έξοδα (€156 εκατ). Το κόστος λειτουργίας του 4ου 3μήνου 2014, εξομαλυμένο για έκτακτα έξοδα, διαμορφώθηκε στα €360 εκατ, μειωμένο 12% έναντι του αντίστοιχου περυσινού 3μήνου (περιλαμβάνονται €88 εκατ και €176 εκατ αντίστοιχα έκτακτα έξοδα ενοποίησης εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων). Σημειώνεται ότι από τα €88 εκατ έκτακτα έξοδα 4ου 3μήνου 2014, €62 εκατ αφορούν το εφάπαξ κόστος αποζημίωσης των 1.000 περίπου εργαζομένων που αποχώρησαν μέσω του σχετικού προγράμματος, ενώ το σχετικό ετήσιο όφελος θα ανέλθει σε περίπου €40 εκατ. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα σε προσαρμοσμένη βάση στο 4ο 3μηνο ’14 διαμορφώθηκε στο 59% από 61% πέρυσι.
Η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 4ο 3μηνο 2014 σε €250 εκατ από €256 εκατ στο 4ο 3μηνο του 2013, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λόγω εξαγορών (€88 εκατ και €176 εκατ το 4ο 3μηνο 2014 και 2013 αντίστοιχα) και τα έκτακτα αποτελέσματα (-€51 εκατ και -€78 εκατ αντίστοιχα). Εξαιρουμένων και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του 4ου 3μηνου ανέρχεται στα €280 εκατ, αυξημένη κατά 2% τριμηνιαία και 32% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2013.
Στο 4ο 3μηνο 2014, λήφθηκαν προβλέψεις για δάνεια ύψους €519 εκατ, διαμορφώνοντας τις συνολικές προβλέψεις του 2014 στα €3.718 εκατ. Το ποσό των προβλέψεων 4ου 3μήνου ΄14 αναλύεται σε €290 εκατ για τα δάνεια στην Ελλάδα και σε €229 εκατ για τις δραστηριότητες εξωτερικού. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε απομείωση αξίας λοιπών απαιτήσεων ύψους €286 εκατ για το 2014 (€179 εκατ στο 4ο 3μηνο 2014 κυρίως από απομείωση ακινήτων και συμμετοχών). Οι προβλέψεις για δάνεια του 4ου 3μήνου 2014 ανήλθαν σε 2,9% του συνόλου δανείων έναντι 3,6% το αντίστοιχο 3μηνο ’13.
Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα 2014 περιλαμβάνεται έσοδο €39 εκατ που αφορά θετική προσαρμογή σε εξαγοραζόμενα δάνεια, το οποίο για λόγους συγκρισιμότητας έχει μεταφερθεί από τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης στην απομείωση αξίας δανείων.
Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε ζημιά €1.972 εκατ στο έτος, ενώ το αποτέλεσμα του 4ου 3μήνου διαμορφώθηκε σε -€332 εκατ. Σημειώνεται ότι στο 4ο 3μηνο ’14 αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος περίπου €200 εκατ που προήλθε ως αποτέλεσμα της απορρόφησης της Γενικής Τράπεζας το Νοέμβριο του 2014.

Εξέλιξη Μεγεθών
Οι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν σε €54,8 δισ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% σε ετήσια βάση, αλλά οριακή πτώση 0,4% σε σχέση με το Σεπτέμβριο ’14. Η πτώση του 4ου τριμήνου οφείλεται αποκλειστικά στην Ελλάδα λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας που εντάθηκε το Δεκέμβριο, όπου οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 1% σε 3μηνιαία βάση, ενώ αντίθετα οι καταθέσεις εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 5% το αντίστοιχο διάστημα στα €5,4 δισ (κυρίως από Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία). Στο 1ο δίμηνο 2015 οι εκροές καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίστηκαν (-€6,9 δισ), ενώ μετά τη συμφωνία στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου αυτές τείνουν να ελαχιστοποιηθούν. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας ανήλθε στο 29% το Δεκέμβριο 2014, σταθερό έναντι του Δεκεμβρίου 2013.
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν σε €73,0 δισ, περιλαμβάνοντας το εποχικό δάνειο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους €1,8 δισ για την πληρωμή ενιαίας ενίσχυσης προς 650 χιλ. περίπου δικαιούχους αγρότες. Εξαιρώντας το εν λόγω ποσό, τα δάνεια του ομίλου παρουσίασαν μείωση 2% στο τελευταίο τρίμηνο, που αποδίδεται στην τάση απομόχλευσης λόγω των οικονομικών συνθηκών αλλά και σε διαγραφές ύψους €0,6 δισ. Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €66,1 δισ και στο εξωτερικό στα €6,9 δισ (9% επί των συνολικών δανείων). Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 66% του συνόλου των δανείων του Ομίλου και τα δάνεια προς ιδιώτες το 34% (24% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά). Με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2014, το μερίδιο αγοράς δανείων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 29%, σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, χωρίς το δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ, διαμορφώθηκε στο 101% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 (101% τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό) από 102% τον Σεπτέμβριο 2014. Η χρηματοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του Ευρωσυστήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2014 σημείωσε άνοδο σε σύγκριση με το τέλος του 3ου 3μήνου, επηρεαζόμενη από τις αρνητικές συνθήκες της αγοράς (καθαρή χρηματοδότηση στα €8,4 δισ4 τον Δεκ.2014 έναντι €4,6 δισ τον Σεπτ.2014), ενώ ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού ανήλθε στο 9%.

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου
Ο σχηματισμός των νέων δανείων σε καθυστέρηση συνέχισε την καθοδική τάση των τελευταίων δύο ετών και μηδενίστηκε στο 4ο 3μηνο 2014. Αναλυτικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ως ποσοστό των δανείων ήταν 0,0% στο 4ο 3μηνο 2014 από 0,5% το 3ο 3μηνο 2014 και 1,3% το αντίστοιχο 3μηνο 2013. Η βελτίωση προέρχεται από την Ελλάδα, που εμφάνισε αρνητική παραγωγή νέων δανείων σε καθυστέρηση και αποδίδεται τόσο στη σημειωθείσα οριακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2014 (ετήσια αύξηση ΑΕΠ 0,8%), όσο και στην ενεργητική διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου δανείων από τον νεοσύστατο επιχειρηματικό τομέα Recovery Banking Unit.
Έτσι, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου σταθεροποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια και διαμορφώθηκε στο 38,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 από 39,0% τον Σεπτέμβριο 2014.
Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, ενισχύθηκε στο τέλος του 2014 στο 57,4% από 50,6% το Δεκέμβριο ‘13 (Ελλάδα 57,2%, διεθνείς δραστηριότητες 60,1%). Εάν προστεθούν και τα ενσώματα καλύμματα και οι εξασφαλίσεις η κάλυψη ανέρχεται στο 124%. Αντίστοιχα, ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 22,3% (εξαιρείται το δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ) με 25,8% στα επιχειρηματικά, 6,7% στα στεγαστικά, 36,6% στα καταναλωτικά και κάρτες, από 18,5% το Δεκέμβριο ’13, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται σε 17,4% το Δεκέμβριο 2014 (ατομικοί ισολογισμοί).

Επάρκεια Κεφαλαίων
Στις 19 Δεκεμβρίου 2014, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς ενέκρινε την ένταξη της Τράπεζας στο καθεστώς του Ν.4303/2014, σχετικά με την προαιρετική μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου.
Η συνολική καθαρή θέση του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε στα €7,3 δισ, διαμορφώνοντας τον δείκτη μόχλευσης στο 8%, δηλαδή σημαντικά υψηλότερα από τον ελάχιστο δείκτη που έχει ορίσει η Επιτροπή της Βασιλείας στο 3%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ και χωρίς την εφαρμογή του Ν.4303/2014, διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου στο 12,5% και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier-1) στο 12,4%. Ο δείκτης Common Equity Tier-1, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ και του Ν.4303/2014 (DTC), διαμορφώθηκε στο 11,2% ευρισκόμενος στο μέσο όρο της ευρωπαϊκής ένωσης.

www.bankingnews.gr

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017