Εταιρικό / Εμπορικό Ομόλογο – Αποδόσεις και κίνδυνος επιτοκίων

Εταιρικό / Εμπορικό Ομόλογο (commercial paper)

Εμπορικό ομόλογο είναι ένα βραχυπρόθεσμο υποσχετικό χρεόγραφο που εκδίδεται συνήθως από μεγάλες τράπεζες και οργανισμούς με σκοπό την άντληση κεφαλαίων (π.χ. Google, General Motors, Unilever κτλ).

Συνήθως, δεν δίνουν τοκομερίδια αλλά η τιμή πώλησης είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία που θα εισπράξει ο κάτοχος στην λήξη τους. Η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και ονομαστικής αξίας είναι και η απόδοση που θα εισπράξει ο επενδυτής στην λήξη.

Σε κάποιες χώρες υπάρχουν δευτερογενείς αγορές για αυτά τα χρεόγραφα, οι οποίες όμως είναι αδύναμες σε σχέση με τα άλλα προϊόντα των αγορών χρήματος. Τα χρεόγραφα αυτά μπορούν να ιδωθούν και ως το αντίστοιχο των έντοκων γραμματίων για επιχειρήσεις.

Αποδόσεις και κίνδυνος επιτοκίων

* ,