Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση ενημερωτικών και πρόστιμα για παραβάσεις

 

Την έγκριση του  ενημερωτικού δελτίου  της Σελόντα και την επιβολή μιας σειράς προστίμων σε χρηματιστηριακές αποφάσισε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση:
–      Eνέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»  για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 168.000.000 νέων κοινών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης  και κεφαλαιοποίηση χρηματικών υποχρεώσεων εκ τραπεζικού δανεισμού της ύψους € 50.400.000.
–      Ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» και την εισαγωγή των νέων μετοχών στη Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
–      Ενέκρινε  την ανάθεση των εργασιών της Διαχείρισης Κινδύνων από την εταιρεία «DECA INVESTMENTS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.» στην εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ Π.Μ Α.Ε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4209/2013.
–      Επέβαλε  πρόστιμο € 15.000 στην εταιρεία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις του άρθρου 12 παρ. 8 του ν.3606/2007  και της απόφασης 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  αναφορικά με τις διαδικασίες και την πληρότητα της οργανωτικής της λειτουργίας.
–      Επέβαλε  πρόστιμο € 14.000 στην εταιρεία «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις καθ’ υποτροπή διατάξεων της παραγράφου 2 των άρθρων 10 και 6  του ν. 4141/2013, αναφορικά με τη διαδικασία παροχής πίστωσης σε πελάτες.
–      Επέβαλε  πρόστιμο € 12.000 στην εταιρεία «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις του άρθρου 18 του ν.3340/2005, του άρθρου 8 του ν. 4141/2013 και των αποφάσεων  1/452/1.11.2007 και 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  αναφορικά με την παροχή πίστωσης σε πελάτες της και τις διαδικασίες και πληρότητα της οργανωτικής της λειτουργίας.
–      Επέβαλε  πρόστιμο € 5.000 στην εταιρεία «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις του άρθρου 5 της απόφασης 2/363/30.112005 και του άρθρου 3 της απόφασης 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τη διαδικασία παροχής πίστωσης σε πελάτες.
–      Επέβαλε  πρόστιμο € 2.000 στην εταιρεία «ALPHA FINANCE AEΠΕΥ» για παραβάσεις διατάξεων της απόφασης 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τη μη τήρηση κατάλληλων διαδικασιών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου.
* ,