Επηρεασμένο από την κρίση το 3μηνο της Λάμψα… | Mikrometoxos.gr

Επηρεασμένο από την κρίση το 3μηνο της Λάμψα…

08.06.2015 05:54

Επηρεασμένο από την κρίση το 3μηνο της Λάμψα

Τo πρώτο τρίμηνο του έτους επιβεβαίωσε τη σημαντική ανάκαμψη του εισερχόμενου τουρισμού, γεγονός που επέφερε σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη (έσοδα, πληρότητες, τιμές δωματίων κ.λπ.) των ξενοδοχείων στην Ελλάδα.
Αντίθετα, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης απεικονίζεται στα έσοδα του επισιτιστικού τομέα (Food & Beverage) με πάγια ισχυρή ελληνική παρουσία, ο οποίος έχει χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με αυτής των δωματίων.

Αντίθετα, η στασιμότητα της Σερβίας σε συνδυασμό με την μεταβατική περίοδο όπου αυξήθηκαν οι τουριστικές υποδομές (νέα ξενοδοχεία, αεροδρόμιο, ιδιωτικοποίηση αερομεταφορέα κλπ), ενόψει ένταξης στην Ε.Ε., επέφερε μείωση στα μεγέθη των ξενοδοχείων.

 

Αυτό αναφέρει μεταξύ των άλλων στην οικονομική έκθεση πρώτου τριμήνου ο όμιλος Λάμψα, ο τζίρος του οποίου το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα αυξήθηκε κατά 3,03% στα 7,605  εκατ. ευρώ με τον τζίρο της μητρικής (Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία») να έχει ενισχυθεί κατά 7,65% στα 5,759 εκατ. ευρώ.

 

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημιές 603 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 13 χιλ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ζημιές της μητρικής άγγιξαν τις 900 χιλ. ευρώ από ζημιές 485 χιλ. ευρώ.

 
Σε ότι αφορά το καθαρό αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές του ομίλου ανήλθε σε ζημιές 2,567 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,013 εκατ. ευρώ και της μητρικής σε ζημιές 977 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,052 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο όμιλος και η εταιρεία κατά την 31/03/2015 είχε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά 7,850 εκατ. ευρώ (μητρική 8,810 εκατ. ευρώ).

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017